strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Elżbieta Krajewska osoba nieprowadząca działalności gospodarczej
Lokal mieszkalny o pow. 38 m2 – syndyk Elżbiety Krajewskiej
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-05-10
Godzina: 10:15:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 38 m2 – syndyk Elżbiety Krajewskiej
Cena wywoławcza: 115 200,00
Forma sprzedaży: przetarg nieograniczony
KM:
Opis:

 

 

 

PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY: Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym, obejmującym likwidację majątku, Elżbiety Krajewskiej osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Katowicach ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy oraz ewentualną aukcję na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego o powierzchni 38 m2 położonego w Katowicach przy ul. Żurawiej 41/3, dla której to nieruchomości lokalowej Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział XI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer KA1K/00081889/8 oraz udziału w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części  budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, wynoszącego 5665/1000000, dla którego prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział XI Ksiąg Wieczystych księga wieczysta numer KA1K/00070523/6, za cenę minimalną nie niższą niż 115 200,00 zł (słownie: sto piętnaście tysięcy dwieście złotych 00/100).

I.   Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

  1. Sporządzenie oferty, która winna być zapakowana w zamkniętą kopertę opatrzoną dopiskiem „Elżbieta Krajewska osoba nieprowadząca działalności gospodarczej, PESEL 49061515540 - OFERTA - Sygn. akt – X GUp  57/15/3” i dostarczona do Kancelarii Notarialnej s.c. Małgorzata Janik-Rymarczyk, Katarzyna Walotek, Notariusze z siedzibą w Katowicach przy ul. Damrota 16-18, w godzinach pracy Kancelarii Notarialnej, do dnia 29 kwietnia 2016 r., przy czym za datę złożenia oferty, także nadanej w formie przesyłki, uważa się datę jej wpływu do Kancelarii Notarialnej.

2.   Wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na nr rachunku bankowego 42 1020 2498 0000 8802 0583 1401 do dnia 29 kwietnia 2016 r.

II.  Oferta kupna powinna zawierać:

1.   nazwę, siedzibę oraz podpisy osób upoważnionych do reprezentacji wraz z aktualnym odpisem  z właściwego rejestru oferenta,

2.   proponowaną cenę zakupu,

3.   oświadczenie o zapoznaniu się oferenta ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości,

4.   oświadczenie, że oferent nie jest syndykiem lub Sędzią-komisarzem, upadłym, jego małżonkiem, zstępnym, wstępnym, albo rodzeństwem, a gdy upadły nie jest osobą fizyczną, jego przedstawicielem oraz, że nie jest małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem oraz powinowatym w tej samej linii lub stopniu osób wymienionych powyżej,

5.   zobowiązanie się do pokrycia opłat związanych z przeniesieniem prawa własności,

6.   oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z regulaminem i akceptacji warunków i zasad przetargu.

III.   Rozpoznanie ofert nastąpi w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Wydział X Gospodarczy przy ul. Lompy 14, na posiedzeniu jawnym z udziałem Sędziego-komisarza w dniu 10 maja 2016 r. o godzinie 10:15,  sala 12.

1.   przetarg nie dochodzi do skutku w razie niezgłoszenia oferty spełniającej warunki, o których mowa w pkt. I.1 i pkt. I.2,

2.   zatwierdzenia wyboru oferty dokonuje Sędzia-komisarz,

3.   wadium wniesione przez wybranego oferenta zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia, zaś pozostałym oferentom zostanie zwrócone w terminie czternastu dni od dnia posiedzenia Sądu w przedmiocie zatwierdzenia wyboru oferty,

4.   wadium przepada jeżeli oferent uchyli się od zawarcia umowy kupna w terminie wskazanym przez Syndyka,

5.   jeżeli oferent zamieści w złożonej ofercie nieprawdziwe dane, traci złożone wadium,

6.   cena nabycia zostanie zapłacona w całości najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży, przed jej podpisaniem, rękojmia za wady prawne i fizyczne przedmiotu sprzedaży zostaje wyłączona,

7.   sprzedający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, oraz wyboru przez Syndyka Kancelarii Notarialnej,

8.    sprzedający może odstąpić od podpisania umowy kupna sprzedaży jeżeli zajdą ku temu przesłanki,

  1. umowa kupna sprzedaży zostanie zawarta w terminie określonym przez Sędziego-komisarza,
  1. oferta złożona w toku przetargu pisemnego przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta lub gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert,

11. opis i oszacowanie nieruchomości znajduje się, do wglądu, w Kancelarii Radcy Prawnego Jędrzej Minkus w Dąbrowie Górniczej przy ul. 11 Listopada 1.

12. szczegółowe informacje na temat zasad i warunków przetargu znajdują się w regulaminie przetargu, do wglądu, w Kancelarii Radcy Prawnego Jędrzej Minkus w Dąbrowie Górniczej przy ul. 11 Listopada 1,

13. wszelkie informacje o przetargu udzielane są pod nr tel. 513 859 790.

 

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Żurawia
Miasto: Katowice
Województwo: śląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone