strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Fabryka Maszyn "FAMAZ" B. Kłopot Sp.J w upadłości likwidacyjnej
Sprzedaż przedsiębiorstwa będącego zespołem składników materialnych i niematerialnych, zorganizowanych majątkowo i gospodarczo w celu prowadzenia działalności gospodarczej
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-05-09
Godzina: 14:15:00
Przedmiot sprzedaży: Sprzedaż przedsiębiorstwa będącego zespołem składników materialnych i niematerialnych, zorganizowanych majątkowo i gospodarczo w celu prowadzenia działalności gospodarczej
Cena wywoławcza: 2 903 500,00
Forma sprzedaży: przetarg nieograniczony
KM:
Opis:

 

 

         

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

Fabryki Maszyn FAMAZ B. Kłopot Spółka jawna

w upadłości likwidacyjnej zs. w Zawidowie

 

ogłasza II przetarg na sprzedaż przedsiębiorstwa upadłej spółki

 

1. Przedmiotem sprzedaży w postępowaniu przetargowym jest przedsiębiorstwo upadłego będące zespołem składników materialnych i niematerialnych, zorganizowanych majątkowo i gospodarczo w celu prowadzenia działalności gospodarczej, w tym przypadku polegającej na produkcji urządzeń dla górnictwa i kopalnictwa oraz innych maszyn i urządzeń przemysłowych.

2. Na przedmiot sprzedaży, tj. przedsiębiorstwo jako całość składają się w szczególności:

a) prawo wieczystego użytkowania gruntów położonych w Zawidowie, tj.:

- działki nr 542/3 o pow. 29 043 m2, KW nr JG1Z/00019016/2 (zabudowanej budynkami i budowlami produkcyjnymi oraz magazynowymi),

- działki nr 542/6 o pow. 833 m2, KW nr JG1Z/00018064/6 (zabudowanej budynkiem biurowym i technicznym – stolarnią),

- działki nr 542/7 o pow. 284 m2, KW nr JG1Z/00018064/6 (zabudowanej budynkiem magazynowym),  

- działki nr 542/1 o pow. 29 m2, KW nr JG1Z/00018064/6 (niezabudowanej),            

b) prawo własności budynków i budowli posadowionych na wyżej opisanych działkach gruntu,

c) maszyny i urządzenia produkcyjne,

d) środki transportu (samochody ciężarowe i osobowe, naczepy, wózki widłowe),

e) narzędzia i oprzyrządowanie produkcyjne oraz oprzyrządowanie pomiarowe,

f) produkcja w toku,

g) zapasy magazynu hutniczego i magazynów technicznych I i II,

h) zapasy magazynu wyrobów gotowych według ich stanu ilościowego i wartościowego na dzień ogłoszenia przetargu na sprzedaż przedsiębiorstwa,

i) wyposażenie administracyjno-socjalne budynków biurowego i produkcyjnych oraz wyposażenie techniczne budynków produkcyjnych,

j) wartości niematerialne i prawne związane z realizowaną produkcją – dokumentacja konstrukcyjna i technologiczna, wymienione i opisane w „Operacie szacunkowym – opisie i oszacowaniu wartości przedsiębiorstwa upadłego jako całości ( … )”.

3. Z przedmiotu sprzedaży wyłączone są środki pieniężne masy upadłości Fabryki Maszyn FAMAZ B. Kłopot Sp. j. zgromadzone na rachunku bankowym i w jej kasie, wszelkie roszczenia oraz należności upadłego lub syndyka pochodzące odpowiednio z okresów przed i po ogłoszeniu jego upadłości, a także udziały upadłego w spółkach prawa handlowego.

4. Minimalna cena sprzedaży przedsiębiorstwa w przetargu wynosi 2 903 500 złotych (słownie: dwa miliony dziewięćset trzy tysiące pięćset złotych).

5. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

a/ złożenie w sekretariacie Wydziału V Gospodarczego Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul. Bankowa 18, najpóźniej w dniu 6 maja 2016 roku do godziny 15:00, pisemnej oferty nabycia przedsiębiorstwa spełniającej formalne wymagania warunków przetargu; oferta powinna być złożona w podwójnej zaklejonej kopercie, każdej opisanej w następujący sposób: „Sygn. akt: V GUp 3/15 – Fabryka Maszyn FAMAZ B. Kłopot Sp. j. w upadłości likwidacyjnej zs. w Zawidowie, PRZETARG II – PRZEDSIĘBIORSTWO, NIE OTWIERAĆ BEZ SYNDYKA!”,

oraz

b/ wpłacenie na konto masy upadłości Fabryki Maszyn FAMAZ B. Kłopot Sp. j. w upadłości likwidacyjnej zs. w Zawidowie prowadzone w:

Banku Spółdzielczym w Lubaniu, numer konta:

89 8392 0004 0010 0029 2000 0010,

wadium przetargowego w kwocie 150 000 złotych (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych); wpłata wadium powinna być dokonana tak, by rachunek masy upadłości został nią uznany najpóźniej w ostatnim dniu składania ofert.

6. Rozpatrzenie złożonych ofert i wybór przez syndyka najkorzystniejszej z nich nastąpi na posiedzeniu jawnym Sądu, które odbędzie się w dniu 9 maja 2016 r. o godzinie 14:15 w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Wydział V Gospodarczy, ul. Bankowa 18, sala nr 201.

7. Postępowanie przetargowe przeprowadzone będzie zgodnie z Warunkami II przetargu, z którymi zainteresowani powinni się zapoznać w siedzibie upadłej spółki lub w Sądzie.

8. Zainteresowani nabyciem przedsiębiorstwa winni zapoznać się z nim w miejscu jego lokalizacji, a w siedzibie spółki z opisem i oszacowaniem wartości przedsiębiorstwa. Kontakt w sprawie przetargu: tel. 502 391 050, e-mail: zw.syndyk@wp.pl

9. Syndyk zastrzega sobie w każdym czasie i bez podania przyczyn prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert lub odwołania przetargu.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Zawidów
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone