strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Pruszkowie Sebastian Dulko
Lokal mieszkalny o pow. użytkowej 46,60 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-04-27
Godzina: 14:15:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. użytkowej 46,60 m2
Cena wywoławcza: 126 000,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 5780/15
Opis:

 

 

 

OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI OGRANICZONEGO PRAWA RZECZOWEGO (SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU)

nr KW WA1P/00068836/0

w sprawach egzekucyjnych prowadzonych pod wspólną sygnaturą akt Km 5780/15

dotyczy sygn. akt I Co 229/16

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Sebastian Dulko (tel. (22) 753 57 00) na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 17 (13) ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15.12.2000 r. tekst jednolity z dnia 13.06.2003 r. (Dz. U. nr 119 poz. 1116) podaje do publicznej wiadomości, że dnia

 

27 kwietnia 2016 r. o godz. 14:15

 

w budynku Sądu Rejonowego w Pruszkowie mającego siedzibę w Pruszkowie przy ul. Kraszewskiego 22 w sali nr XI, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

ograniczonego prawa rzeczowego - spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 37 o powierzchni użytkowej 46,60 m2 (w Księdze Wieczystej prowadzonej dla lokalu w dziale I (pole powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych)  wskazana jest powierzchnia lokalu 31,40 m2), położonego w Brwinowie przy ul. Pszczelińskiej 10, 05-840 Brwinów, znajdującego się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle” z siedzibą w Brwinowie (adres spółdzielni: ul. Kościuszki 1G, 05-840 Brwinów), dla którego Sąd Rejonowy w Pruszkowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1P/00068836/0 - przysługującego dłużnikowi: (…).

 

Suma oszacowania ograniczonego prawa rzeczowego wynosi 168 000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 126 000,00 (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy złotych). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 16 800,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy osiemset złotych).

Rękojmię należy złożyć na konto komornika:

Bank Polska Kasa Opieki SA O. Piastów nr 31 1240 6407 1111 0000 5098 3483.

Zgodnie z art. 962 § 1 k.p.c. rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie przy Kraszewskiego 22 w pok. Sekretariacie I Wydziału Cywilnego w godzinach pracy Sekretariatu a także w Kancelarii Komornika Sądowego w każdą środę od godz. 9:00 do godz. 17:00.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Pszczelińska
Miasto: Brwinów
Województwo: mazowieckie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone