strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Transport Ciężarowy Ariusz Jędrzejczyk
Sprzedaż części przedsiębiorstwa - Ariusz Jędrzejczyk Transport Ciężarowy
(inne - inne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-05-18
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Sprzedaż części przedsiębiorstwa - Ariusz Jędrzejczyk Transport Ciężarowy
Cena wywoławcza: 565 017,75
Forma sprzedaży: aukcja
KM:
Opis:

 

 

Syndyk Masy Upadłości

Ariusza Jędrzejczyka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą

Ariusz Jędrzejczyk Transport Ciężarowy w upadłości likwidacyjnej ogłasza pisemny przetarg (aukcje) na sprzedaż zorganizowanej część przedsiębiorstwa

 

          Przedmiotem przetargu (aukcji) jest zorganizowana część przedsiębiorstwa Ariusza Jędrzejczyka prowadzącego działalność gospodarcza pod firmą Ariusz Jędrzejczyk Transport Ciężarowy w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Pińczowie, w rozumieniu art. 55 (1) Kodeksu cywilnego, w skład której wchodzi:

1.       Prawo użytkowania wieczystego, nr ewid. działek 27/4 i 27/5 o powierzchni 5302 m2, położonej w Pińczowie, województwo świętokrzyskie, dla której Sąd Rejonowy w Busku Zdroju prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1P/00022806/1;

2.       Prawo własności budynków stanowiących odrębne nieruchomości, tj.

a/       budynek biurowy o powierzchni użytkowej 113,15 m2;

b/       stalowy budynek warsztatu samochodowego o powierzchni użytkowej 82,65 m2;

c/       stalowy budynek magazynowy o powierzchni użytkowej 33,88 m2;

d/       murowany budynek magazynowy o powierzchni użytkowej 12,43 m2;

e/       budynek rozlewni gazu z częścią magazynową o powierzchni użytkowej 143,61 m2.

3.       Prawo własności ruchomości, tj.

a/       rampa kolejowa;

b/       waga 35-tonowa;

c/       stacja dystrybucji gazu

-         zbiorniki gazu o obj. 4850 l, Chemar Kielce, 1995 r.

-         pompa do gazu płynnego

-         dystrybutor gazu firmy MM Marek Myśliwiec

d/       zespól zbiorników gazu

-         zbiorniki na gaz płynny o poj. 12.000 l

-         pompy do gazu płynnego

4.       98 udziałów w spółce Trans BNG Sp. z o.o. w Pińczowie, każdy o wartości nominalnej 500 zł.

 

Przedmiot sprzedaży został szczegółowo opisany i wyceniony w operatach szacunkowych, sporządzonych przez biegłego - Przedsiębiorstwo Usługowe Holox Piotr Okrzesik, Małgorzata Jakubiec, Maria Broda s.c. z siedzibą w Bielsku-Białej, dostępnych do wglądu w biurze Syndyka.

 

Cena wywoławcza zorganizowanej części przedsiębiorstwa ustalona została na kwotę 565 017,75 zł netto (słownie: pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemnaście złotych 75/100).

 

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 17 maja 2016 roku do godz. 15:00            w siedzibie Syndyka: ul. Warszawska 31 lok. 16 (25-518) Kielce lub przesłać je na ten adres listem poleconym.

O terminowym złożeniu oferty decyduje data wpływu przesyłki do adresata.

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być umieszczona w zamkniętej kopercie zaadresowanej do biura Syndyka, na której to kopercie należy podać sygn. akt „V GUp 16/14”, umieścić dopisek „Oferta na przetarg (aukcje)” oraz dopisek „nie otwierać”, a także wskazać dane oferenta.

 

Najpóźniej do dnia 16 maja 2016 roku oferent zobowiązany jest, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu, wpłacić organizatorowi wadium w wysokości 28 250,88 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 88/100), na rachunek masy upadłości prowadzony przez Bank Zachodni WBK S.A. nr 39 1090 2590 0000 0001 3012 0915.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 maja 2016 r. o godzinie 10:00 w gmachu Sądu Rejonowego w Kielcach V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. upadłościowych i naprawczych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez Syndyka w obecności Sędziego-komisarza i przybyłych oferentów.

 

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi Kupujący.

Regulamin przetargu oraz operat szacunkowy dostępny jest w siedzibie Syndyka.          `

Dodatkowe informacje o przedsiębiorstwie oraz wgląd w spis inwentarza, operat szacunkowy można uzyskać po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z syndykiem nr tel. (41) 343 16 38.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Pińczów
Województwo: świętokrzyskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone