strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Przedsiębiorstwo Gospodarki Materiałowej Przemysłu Węglowego Sp. z o .o. w upadłości likwidacyjnej
Zorganizowana część przedsiębiorstwa
(nieruchomości - budynki usługowo-przemysłowe)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-05-11
Godzina: 10:20:00
Przedmiot sprzedaży: Zorganizowana część przedsiębiorstwa
Cena wywoławcza: 2 828 000,00
Forma sprzedaży: Przetarg ofertowy
KM:
Opis:

 

 

PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY

 

Syndyk Masy Upadłości Przedsiębiorstwa Gospodarki Materiałowej Przemysłu Węglowego Sp. z o.o. z siedzibą w Lędzinach ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwa Gospodarki Materiałowej Przemysłu Węglowego Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Lędzinach, szczegółowo opisanego i oszacowanego w operacie szacunkowym z dnia 21 maja 2014 r. za cenę minimalną 2 828 000,00 zł (słownie: dwa miliony osiemset dwadzieścia osiem tysięcy 00/100).

I.  Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

1. Sporządzenie oferty, która winna być zapakowana w zamkniętą kopertę opatrzoną dopiskiem „Przedsiębiorstwo Gospodarki Materiałowej Przemysłu Węglowego Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Lędzinach - OFERTA - Sygn. akt – X GUp 15/13/1”, i dostarczona do Kancelarii Notarialnej s.c. Małgorzata Janik-Rymarczyk, Katarzyna Walotek, Notariusze z siedzibą w Katowicach przy ul. Damrota 16-18, w godzinach pracy Kancelarii Notarialnej, do dnia 4 maja 2016 r., przy czym za datę złożenia oferty, także nadanej w formie przesyłki, uważa się datę jej wpływu do Kancelarii Notarialnej.

2. Wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na nr rachunku bankowego
24 1020 1390 0000 6102 0476 9560, do dnia 4 maja 2016 r.

II. Oferta kupna powinna zawierać:

1. nazwę, siedzibę oraz podpisy osób upoważnionych do reprezentacji wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru oferenta,

2. proponowaną cenę zakupu,

3. oświadczenie o zapoznaniu się oferenta ze stanem prawnym i technicznym zorganizowanej części przedsiębiorstwa,

4. oświadczenie, że oferent nie jest syndykiem lub Sędzią-komisarzem, upadłym, jego małżonkiem, zstępnym, wstępnym, albo rodzeństwem, a gdy upadły nie jest osobą fizyczną, jego przedstawicielem oraz, że nie jest małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem oraz powinowatym w tej samej linii lub stopniu osób wymienionych powyżej,

5. zobowiązanie się do pokrycia opłat związanych z przeniesieniem prawa własności,

6. oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z regulaminem i akceptacji warunków i zasad przetargu,

7. oświadczenie oferenta, iż przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż zorganizowana część przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwa Gospodarki Materiałowej Przemysłu Węglowego Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Lędzinach, będąca przedmiotem sprzedaży jest objęta umową dzierżawy z prawem pierwokupu stosownie do zapisów zawartych w Kodeksie cywilnym od art. 596 do art. 602.

III. Rozpoznanie ofert nastąpi w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Wydział X Gospodarczy przy ul. Lompy 14, na posiedzeniu jawnym z udziałem Sędziego Komisarza w dniu 11 maja 2016 r. o godzinie 10:20, sala 12.

1. przetarg nie dochodzi do skutku w razie niezgłoszenia oferty spełniającej warunki, o których mowa w pkt. I.1 i pkt. I.2,

2. zatwierdzenia wyboru oferty dokonuje Sędzia-komisarz,

3. wadium wniesione przez wybranego oferenta zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia, zaś pozostałym oferentom zostanie zwrócone w terminie czternastu dni od dnia posiedzenia Sądu w przedmiocie zatwierdzenia wyboru oferty,

4. wadium przepada jeżeli oferent uchyli się od zawarcia umowy kupna w terminie wskazanym przez Syndyka,

5. jeżeli oferent zamieści w złożonej ofercie nieprawdziwe dane, traci złożone wadium,

6. cena nabycia zostanie zapłacona w całości najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży, przed jej podpisaniem, rękojmia za wady prawne i fizyczne przedmiotu sprzedaży zostaje wyłączona,

7. sprzedający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, oraz wyboru przez Syndyka Kancelarii Notarialnej,

8. sprzedający może odstąpić od podpisania umowy kupna sprzedaży jeżeli zajdą ku temu przesłanki,

9. umowa kupna-sprzedaży zostanie zawarta w terminie określonym przez Sędziego-komisarza,

10. oferta złożona w toku przetargu pisemnego przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta lub gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert,

11. opis i oszacowanie, zorganizowanej części przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwa Gospodarki Materiałowej Przemysłu Węglowego Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Lędzinach znajduje się, do wglądu, w Kancelarii Radcy Prawnego Jędrzej Minkus w Dąbrowie Górniczej przy ul. 11 Listopada 1,

12. szczegółowe informacje na temat zasad i warunków przetargu znajdują się w regulaminie przetargu, do wglądu, w Kancelarii Radcy Prawnego Jędrzej Minkus w Dąbrowie Górniczej przy ul. 11 Listopada 1,

13. wszelkie informacje o przetargu udzielane są pod nr tel. 513 859 790.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Lędziny
Województwo: śląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone