strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Podgórza Patryk Klimczak
Lokal mieszkalny w Krakowie
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-05-06
Godzina: 09:15:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny w Krakowie
Cena wywoławcza: 134 957,33
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 70/13
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Patryk Klimczak zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

6 maja 2016 r. o godz. 9:15

 

w sali nr D-29 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza Wydział XII Cywilny w Krakowie odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości – spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nr 16 położonego w miejscowości Kraków przy ul. Zakopiańskiej 93A, stanowiącego własność dłużnika (…), posiadającego założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie nr KR1P/00354051/3. Lokal mieszkalny znajduje się w zasobach „Związkowej Spółdzielni Mieszkaniowej” z siedzibą w Krakowie.

 

Egzekwowane ograniczone prawo rzeczowe oszacowane jest na kwotę 202 436,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę 134 957,33 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę: 20 243,60 zł. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek komornika:

55 8619 0006 0030 0325 8055 0001 w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce

najpóźniej na trzy dni przed terminem licytacji (w tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko wpłacającego oraz sygnaturę Km 70/13) albo w gotówce w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (wpłacający proszony jest o złożenie wniosku wskazującego numer rachunku bankowego, na który ma zostać zwrócone wadium). Wadium może być złożone również w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu.

W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

W dniu 21 kwietnia 2016 roku o godzinie 15:00 odbędzie się okazanie licytowanej nieruchomości. Ponadto w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Patryka Klimczak, ul. Ślusarska 8/LU4, 30-710 Kraków znajduje się operat szacunkowy zajętego prawa.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Zakopiańska
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone