strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
IMGW- PIB 01-673 Warszawa, ul. Podleśna 61 Oddział Morski w Gdyni
Nieruchomość gruntowa zabudowana
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-05-18
Godzina: 10:45:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa zabudowana
Cena wywoławcza: 2 057 537,00
Forma sprzedaży: przetarg nieograniczony
KM:
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE

 

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie, Oddział Morski w Gdyni 81-342 Gdynia ul. Waszyngtona 42, ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej w Słupsku.

 

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż: prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej wraz z prawem własności znajdujących się na nieruchomości budynków, położonej w miejscowości Słupsk przy ul. Drewnianej, pow. Słupsk, gm. Słupsk, miasto Słupsk, woj. pomorskie, obręb ewidencyjny nr 13, o łącznej powierzchni 0,4347 ha.

Nieruchomość objęta jest Księgą Wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Słupsku o nr SL1S/00108829/3. W dziale I księgi wieczystej ujawniona jest służebność gruntowa polegająca na prawie przejazdu i przechodu na nieruchomości ozn. nr 429. W dziale III księgi wieczystej ujawnione jest obciążenie nieodpłatnej i na czas nieokreślony służebności przesyłu siecią ciepłowniczą. Dział IV księgi wieczystej jest wolny od obciążeń.

 

CENA WYWOŁAWCZA wynosi 2 057 537,00 zł.

WADIUM: 205 753,70 zł.

 

Nieruchomość zwolniona jest z podatku VAT.

Właścicielem gruntu jest Skarb Państwa. Użytkownikiem wieczystym jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu do dnia 17 maja 2016 r. na rachunek bankowy IMGW-PIB:

 

BZ WBK 94 1090 1014 0000 0001 2047 1950

 

Oferty należy składać w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowym Instytucie Badawczym Oddział Morski w Gdyni, 81-342 Gdynia, ul. Waszyngtona 42 do dnia 18 maja 2016 r. do godz. 10:20, decydująca jest data wpływu oferty. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być umieszczona w zamkniętej i zabezpieczonej kopercie, opatrzona dopiskiem „Przetarg na sprzedaż nieruchomości IMGW-PIB w Słupsku” oraz zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.

Nieruchomość można oglądać po uprzednim skontaktowaniu się pod nr tel.: (58) 62 88 198

 

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 18 maja 2016 r. o godz. 10:45 w siedzibie Oddziału Morskiego IMGW-PIB w Gdyni przy ul. Waszyngtona 42.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do zatrzymania wadium w przypadku, gdy oferent, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza uchyli się od zawarcia umowy. Wadium, złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostaną zwrócone po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia.

Szczegółowe warunki przetargu określa regulamin przetargu, który dostępny jest do wglądu osób zainteresowanych w siedzibie Oddziału Morskiego IMGW-PIB oraz na stronie internetowej sprzedającego www.imgw.pl i www.baltyk.pogodynka.pl. Dalsze informacje można uzyskać pod nr tel.: (58) 62 88 198.

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Drewniana
Miasto: Słupsk
Województwo: pomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone