strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Oświęcimiu Waldemar Gajkowski Kancelaria Komornicza w Oświęcimiu
Nieruchomość gruntowa – 1/2 udział
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-05-24
Godzina: 15:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa – 1/2 udział
Cena wywoławcza: 63 132,75
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 3374/12
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Waldemar Gajkowski Kancelaria Komornicza w Oświęcimiu  zawiadamia na podstawie art. 1013 6 §1 kpc w związku

z art. 953 kpc, że w dniu

 

24 maja 2016 r. o godz. 15:00

 

w Kancelarii Komorniczej w Oświęcimiu, Pl. Kościuszki 14, 32-600 Oświęcim, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziału 1/2 w nieruchomości położonej w miejscowości Poręba Wielka,  stanowiącej własność dłużnika:

(…),

posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oświęcimiu  nr KR1E/00050456/0, oznaczonej jako: działka 102/18, opisanej jako część nieruchomości gruntowej obj. KR1E/00050456/0, stanowiąca udział 1/2 w prawie własności działek nr 102/25, 102/26, 102/27, 102/28, 102/29, 102/30, położonych w Porębie Wielkiej obr. 10. Nieruchomości gruntowe powstałe w wyniku podziału działki ewidencyjnej 102/18. Działka 102/25 o pow. 0,1049 ha kształcie nieregularnym zbliżonym do trapezu ostrokątnego, jednak ze względu na wymiary działki nie utrudnia ewentualnej realizacji zabudowy.  Działka ew. nr 102/26 o pow. 0,0939 ha, foremna o kształcie trapezu. Działka 102/27 o pow. 0,1049 ha, foremna o kształcie trapezu. Działka 102/28 o pow. 0,1322 ha o kształcie regularnym, zbliżonym do prostokąta. Działka 102/29 o pow. 0,1224 ha, o kształcie zbliżonym do trapezu. Działka 102/30 o pow. 0,0647 ha o kształcie nieregularnym, zbliżonym do litery L - stanowiąca drogę dojazdową do pozostałych działek. Działki położone w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, nieużytków, pół uprawnych. Działki nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w studium kierunków i uwarunkowań, znajdują się na obszarze zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej. Działki niezagospodarowane, nieogrodzone, nieuzbrojone. W przypadku odrębnego zbywania działek 1025/25, 102/26, 102/27, 102/28, i 102/29, w celu zapewnienia działkom dostępu do drogi publicznej, każda z tych działek winna zostać zbyta z udziałem 1/5 w działce 102/30 (działka drogowa, zapewniająca dostęp do drogi publicznej). Dojazd z drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej do działki 102/30, a następnie tą działką do działek pozostałych. Uzbrojenie - działki nieuzbrojone, media w działkach sąsiednich. Na działce 102/25 posadowione dwa słupy elektroenergetyczne. Na działce 102/28 słup elektroenergetyczny, przez działki 102/28, 102/29 przebiega ciek wodny. Zagospodarowanie - ogrodzenie częściowe, stalowe panelowe, niskie nasadzenia niepielęgnowane, starszy drzewostan oraz samosiejki. Atrakcyjność lokalizacyjna - przeciętna na tle analizowanego obszaru.    

UWAGA: w księdze wieczystej nie ujawniono podziału działki 102/18 na działki ww.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:............................................... 84 177,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi:................................... 63 132,75 zł (3/4 ceny oszacowania).

Wysokość rękojmi wynosi: ..........................................................8 417,70 zł (10% ceny oszacowania nieruchomości).

 

Osoba, która zaoferuje najwyższą cenę, obowiązana jest zapłacić natychmiast 1/5 wylicytowanej ceny, nie mniej jednak niż 500 zł. Brak wpłaty spowoduje niezwłoczne wznowienie licytacji. Reszta wylicytowanej ceny powinna być dopłacona do godziny 12 dnia następnego - w razie braku dopłaty licytacja będzie wyznaczona ponownie.

Nieruchomość tę można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Dodatkowe informacje pod nr tel. (33) 845 14 83.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Poręba Wielka
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone