strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR Poznań-Nowe Miasto i Wilda Mirosław Fiałkowski
Nieruchomość gruntowa niezabudowana
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-06-10
Godzina: 12:30:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa niezabudowana
Cena wywoławcza: 0,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 2563/14 I INNE
Opis:

 

 

OBWIESZCZENMIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE UPROSZCZONYM

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Nowe-Miasto i Wilda w Poznaniu Mirosław Fiałkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

10 czerwca 2016 r. o godz. 12:30

 

w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda Mirosława Fiałkowskiego, mieszczącej się w Luboniu przy ul. Szafirowej 5 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w Poznaniu przy ulicy Zawady 25, obręb Śródka, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą PO2P/00098152/4.

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, składająca się z działek nr 25/1 oraz 25/3 niestanowiących funkcjonalnej całości, rozdzielonych ul. Augusta Hlonda, stanowi własność (…). Działka nr 25/1
o powierzchni 1 178 m2 posiada kształt regularny, prostok
ątny oraz płaskie ukształtowanie terenu.
Działka nr 25/3 o powierzchnia 2 531 m2 posiada kształt regularny, zbli
żony do wydłużonego prostokąta.
W studium uwarunkowa
ń i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania, uchwalonym przez Radę Miasta Poznania uchwałą nr XXXI/299/V/08 z dnia 18 stycznia 2008 roku, nieruchomość położona jest na terenie o następującym przeznaczeniu: działka nr 25/1 – podstrefa ZN2 – dolina rzeki Warty od mostu Królowej Jadwigi do mostu Lecha, tereny oznaczone symbolem US1* – tereny sportu
i rekreacji, poło
żone w obszarze klinowo-pierścieniowego systemu zieleni. Działka nr 25/3 – podstrefa C2 – Główna, tereny oznaczone symbolem P2sw/U1sw – tereny zabudowy średniowysokiej: zakładów przemysłowych, w tym wysokich technologii, baz, składów, hurtowni, półhurtowni i innej działalności gospodarczej oraz zakładów recyklingu i baz technicznych / z dopuszczeniem zabudowy średniowysokiej
o funkcji usługowej.

Przedmiot egzekucji oszacowano na kwotę 2 564 800,00 zł.

Sprzedaż licytacyjna nieruchomości nie będzie podlegała opodatkowaniem podatkiem VAT, zgodnie z opinią biegłego z dziedziny spraw podatkowych i finansowych.

Cena wywołania wynosi 1 923 600,00 zł i stanowi 3/4 ceny oszacowania.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, tj. 256 480,00 zł. Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację, w formie przelewu na rachunek bankowy Komornika lub w gotówce lub książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego i zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Konto komornika PKO BP S.A. I O. POZNAŃ 22 1020 4027 0000 1602 0290 3532

Licytacja odbędzie się na podstawie art. 1013.6 kpc. Zgodnie z treścią art. 869 kpc komornik udzieli przybicia osobie ofiarującej najwyższą cenę, jeżeli po trzykrotnym wezwaniu do dalszych postąpień nikt  nie zaofiaruje wyższej ceny. Zgodnie z treścią art. 871 kpc nabywca po udzieleniu mu przybicia  będzie obowiązany  do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, przy czym reszta ceny powinna być uiszczona komornikowi do godziny dwunastej dnia następnego. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego,
a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie po uprzednim uzgodnieniu
z Komornikiem dokładnego terminu
oraz przeglądać w kancelarii komornika akta sprawy oraz odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji
i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia
o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Mirosław Fiałkowski

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Zawady
Miasto: Poznań
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone