strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Robert Iwanicki
Działki o łącznej pow. 0,1922 ha zabudowane budynkami administracyjno-biurowymi
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-05-17
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działki o łącznej pow. 0,1922 ha zabudowane budynkami administracyjno-biurowymi
Cena wywoławcza: 688 108,50
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 331/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Robert Iwanicki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

 

17 maja 2016 r. o godz. 11:00

 

w sali Sądu Rejonowego w Tarnowie odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

ograniczonego prawa rzeczowego/nieruchomości w postaci:

Grunt Skarbu Państwa oddany w użytkowanie wieczyste do dnia 4.12.2089 r. i budynek stanowiący odrębną nieruchomość. Grunt oddany w użytkowanie wieczyste składa się z działek ewidencyjnych 35/15, 26/9, 36/33. Nieruchomość ta jest zabudowana budynkami administracyjno-biurowymi oraz zapleczami produkcyjnymi stanowiącymi odrębną nieruchomość. Łączna powierzchnia ww. działek wynosi 0,1922 ha;

położonej w: Tarnów-Strusina, przy Tarnów-Strusina,

stanowiącej własność dłużnika: (…),

posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnów nr TR1T/00063561/5.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 917 478,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 688 108,50 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości/prawa, tj. kwotę 91 747,80 zł najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień licytacji na rachunek bankowy tut. kancelarii

PEKAO S. A. 73 1240 5194 1111 0010 4316 9277.

Na poleceniu przelewu należy podać nazwisko lub nazwę dłużnika oraz wskazać nieruchomość, której dotyczy wpłata rękojmi (w tytule należy również wpisać dane licytanta tj. imię i nazwisko, numer dowodu itp.).

Rękojmię można również wpłacić w gotówce w kancelarii komornika mieszczącej się w Tarnowie przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 8 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, Komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym, nie wymagają poświadczenia.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Nieruchomość ta posiada ustanowione hipoteki na kwotę 525 000,00 zł - jednak nabywający kupuje nieruchomość czystą bez żadnych obciążeń prócz w/w jeżeli zostały zgłoszone najpóźniej do trzech dni przed licytacja (służebność; użytkowanie, prawa dożywotnika).

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Tarnów-Strusina
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone