strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR Szczecin-Prawobrzeże i Zachód Tomasz Stefanowski
Lokal mieszkalny o pow. 38,59 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-05-23
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 38,59 m2
Cena wywoławcza: 88 800,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 309/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Tomasz Stefanowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

23 maja 2016 r. o godz. 10:00

 

w sali nr 136 budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie przy placu Żołnierza Polskiego 16 w Szczecinie, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

której przedmiotem jest nieruchomość stanowiąca lokal mieszkalny nr 10 położony
w miejscowości Szczecin przy ul. Pięknej 6, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże
i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
nr KW SZ1S/00156397/9. Prawo własności nieruchomości przysługuje na zasadzie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej (…).

 

Lokal składa się z dwóch pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki, wc i posiada łączną powierzchnię użytkową 38,59 m2. Lokal mieszkalny położony jest na parterze w budynku wielorodzinnym 3-kondygnacyjnym z poddaszem użytkowym, z oknami wychodzącymi
na 2 strony świata: wschodnią i zachodnią. Wejście do przedmiotowego lokalu możliwe jest bezpośrednio z zewnątrz budynku.

 

Suma oszacowania wartości ograniczonego prawa rzeczowego wynosi: 118 400,00
(słownie: sto osiemnaście tysięcy czterysta złotych 00/100). Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 88 800,00 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset złotych 00/100).

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania nieruchomości, tj. 11 840,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy osiemset czterdzieści złotych 00/100). Rękojmia może zostać złożona w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na rachunek bankowy komornika:

BZ WBK  55 1090 1900 0000 0001 1007 4998.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. W przypadku wpłaty rękojmi na rachunek bankowy uznanie na rachunku musi nastąpić w dniu poprzedzającym licytację.

Nieruchomość można będzie oglądać na dwa tygodnie przed terminem licytacji, po uprzednim uzgodnieniu z Komornikiem Sądowym przy Sądzie Rejonowym Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Tomaszem Stefanowskim prowadzącym Kancelarię
w Szczecinie przy ul. Szafera 188E (tel. 399 237 105).

Wycena szacunkowa nieruchomości oraz wyciąg z akt dostępne są w Kancelarii Komornika.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu tygodnia przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże

i Zachód w Szczecinie przy placu Żołnierza Polskiego 16 w Szczecinie w sekretariacie
IX Wydziału Egzekucyjnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy nieruchomości.

Operat szacunkowy nieruchomości można do dnia licytacji przeglądać w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie przy ul. Szafera 188E, informacje można również uzyskać telefonicznie
pod nr tel. 399 237 105, (91) 455 36 47.

Zgodnie z treścią art. 953 § 1 pkt 6 kpc prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Zgodnie z treścią art. 953 § 1 pkt 7 użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Piękna
Miasto: Szczecin
Województwo: zachodniopomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone