strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Maciej Sadyś
Nieruchomość gruntowa – grunt leśny w Rokociny Podhalańskie
(nieruchomości - inne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-05-19
Godzina: 15:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa – grunt leśny w Rokociny Podhalańskie
Cena wywoławcza: 9 000,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 919/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Maciej Sadyś zawiadamia, że na podstawie art. 10131§ 1, 10136 oraz art. 867 k.p.c. w dniu

19 maja 2016 r. o godz. 15:00

w Kancelarii Komornika w Nowym Targu przy ul. Rynek 18 odbędzie się

PIERWSZA LICYTACJA

prowadzona w trybie uproszczonym

nieruchomości gruntowej - grunt leśny - położonej w miejscowości Rokiciny Podhalańskie, gm. Raba Wyżna, powiat nowotarski, woj. małopolskie, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Targu o numerze KW NS1T/00103614/3, składającej się z działki ewidencyjnej nr 2207 o powierzchni 2 100 m2, stanowiącej własność dłużnika: (…).

Grunt leśny o kształcie zbliżonym do prostokąta, położony w strefie peryferyjnej Rokicin Podhalańskich, z dojazdem drogą gruntową i lasem. Klasa bonitacyjna LsIV. Las w wieku 40-60 lat z samosiewek i nasadzeń. Grunt nieogrodzony, położony w terenie leśnym o niewielkim nachyleniu w kierunku wschodnim, płaski. Brak powierzchniowych efektów wodnych. Brak cieków wodnych. Najbliższe sąsiedztwo to droga gminna i lasy. Wg Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Raba Wyżna - zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Nr XIX/160/2004 z dnia 29.03.2004 r. opublikowaną w Dz. U. woj. małopolskiego nr 121 poz. 1591 z 26.05.2004 r. - działka nr 2207 znajduje się w terenie oznaczonym w MPZP symbolem „ZL” – „tereny lasów, zalesień i zadrzewień”. W chwili obecnej grunty stanowią działkę gruntu leśnego, porośniętą lasem mieszanym w wieku 40-60 lat, o kształcie zbliżonym do prostokąta.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 12 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 9 000,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1 200,00 zł, tj. 10% ceny oszacowania nieruchomości przed licytacją w kancelarii Komornika w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub dokonać wpłaty na konto bankowe Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu nr

56 1020 3466 0000 9102 0034 7328

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. 1 w Nowym Targu

podając cel wpłaty i sygnaturę akt sprawy.

Stosownie do treści art. 871 kpc nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, w kancelarii komornika do wglądu znajduje się operat szacunkowy sporządzony przez biegłego sądowego, sprawa jest ponadto prowadzona w Sądzie Rejonowym w Nowym Targu pod sygnaturą I Co 820/15.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Rokociny Podhalańskie 
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone