strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
IMGW- PIB 01-673 Warszawa, ul. Podleśna 61 Oddział Morski w Gdyni
Nieruchomość lokalowa o pow. 133,67 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-05-31
Godzina: 10:45:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość lokalowa o pow. 133,67 m2
Cena wywoławcza: 470 300,00
Forma sprzedaży: przetarg nieograniczony
KM:
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE

 

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie, Oddział Morski w Gdyni 81-342 Gdynia ul. Waszyngtona 42, ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej w Katowicach.

 

Przedmiotem przetargu jest: nieruchomość lokalowa wraz z udziałem wynoszącym 68/1000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, położonej w miejscowości Katowice przy ul. Jordana 10/11, pow. Katowice, woj. śląskie, o łącznej powierzchni użytkowej 133,67 m2.

Dla nieruchomości lokalowej Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, XI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KA1K/00020033/8. Numer księgi wieczystej nieruchomości gruntowej: KA1K/00019316/6.

CENA WYWOŁAWCZA wynosi 470 300,00 zł.

WADIUM: 47 030,00 zł.

 

Nieruchomość zwolniona jest z podatku VAT.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu do dnia 30 maja 2016 r. na rachunek bankowy IMGW-PIB:

BZ WBK 94 1090 1014 0000 0001 2047 1950.

Oferty należy składać w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowym Instytucie Badawczym Oddział Morski w Gdyni, 81-342 Gdynia, ul. Waszyngtona 42 do dnia  31 maja 2016 r. do godz. 10:20, decydująca jest data wpływu oferty. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być umieszczona w zamkniętej i zabezpieczonej kopercie, opatrzona dopiskiem „Przetarg na sprzedaż nieruchomości IMGW-PIB w Katowicach” oraz zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.

Nieruchomość można oglądać po uprzednim skontaktowaniu się pod nr tel.: (58) 62 88 198.

 

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 31 maja 2016 r. o godz. 10:45 w siedzibie Oddziału Morskiego IMGW-PIB w Gdyni przy ul. Waszyngtona 42.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do zatrzymania wadium w przypadku, gdy oferent, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza uchyli się od zawarcia umowy. Wadium, złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostaną zwrócone po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia.

Szczegółowe warunki przetargu określa regulamin przetargu, który dostępny jest do wglądu osób zainteresowanych w siedzibie Oddziału Morskiego IMGW-PIB oraz na stronie internetowej sprzedającego www.imgw.pl i www.baltyk.pogodynka.pl. Dalsze informacje można uzyskać pod nr tel.: (58) 62 88 198.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Jordana
Miasto: Katowice
Województwo: śląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone