strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Sławomir Szynalik
Działki niezabudowane, Facimiech
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-05-30
Godzina: 14:45:00
Przedmiot sprzedaży: Działki niezabudowane, Facimiech
Cena wywoławcza: 8 883,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 2504/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Sławomir Szynalik Kancelaria Komornicza w Wieliczce zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

30 maja 2016 r. o godz. 14:45

 

w sali nr 33 Sądu Rejonowego w Wieliczce ul. Janińska 25 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci:

I. Niezabudowane działki nr 59 o pow. 0,6300 ha, 726 o pow. 0,3500 ha, 851/1 o pow. 0,1113 ha  oraz zabudowana działka nr 851/2 o pow. 0,1634 ha położone w miejscowości Facimiech, posiadające księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Wieliczce Wydział III Ksiąg Wieczystych w Wieliczce ZWKW Skawina nr KR3I/00016665/6.

 

Działka nr 59 oszacowana jest na kwotę: 38 745,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 29 058,75 zł.

Działka nr 726 oszacowana jest na kwotę: 23 030,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 17 272,50 zł.

Działka nr 851/1 oszacowana jest na kwotę: 61 215,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 45 911,25 zł.

Działka nr 851/2 oszacowana jest na kwotę: 258 348,87 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 193 761,65 zł.

 

II. Niezabudowana działka nr 596 o pow. 0,1800 ha, położona w miejscowości Facimiech, posiadająca księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Wieliczce Wydział III Ksiąg Wieczystych w Wieliczce ZWKW Skawina nr KR3I/00028735/5.

 

Działka nr 596 oszacowana jest na kwotę: 11 844,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 8 883,00 zł.

 

Nieruchomości stanowią własność dłużnika: (…).

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania  nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Rękojmię można także wpłacić na rachunek komornika

67 1020 2892 0000 5202 0154 8726

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Wieliczka

- jeśli wpłata dokonana zostanie we wskazanym banku można ją uiścić do dnia licytacji, natomiast jeśli w innym banku niż wskazany w obwieszczeniu wpłata winna być dokonana na trzy dni przed terminem licytacji. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w godz. 10:00-12:00. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Działki nr 851/1 oraz 851/2 stanowią zwarty kompleks funkcjonalno-użytkowy, pozostałe działki są niezabudowane o płaskim ukształtowaniu terenu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Facimiech
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone