strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj

Działki o łącznej pow. 3,5122 ha, część elewatora, część samochodowego punktu przyjęć oraz główna stacja zasilania
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-05-20
Godzina: 14:30:00
Przedmiot sprzedaży: Działki o łącznej pow. 3,5122 ha, część elewatora, część samochodowego punktu przyjęć oraz główna stacja zasilania
Cena wywoławcza: 1 477 500,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 2610/14
Zdjęcia:
Opis:

 

 

I Co 2350/15

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włocławku Grzegorz Perczyński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

20 maja 2016 r. o godz. 14:30

 

w: Sąd Rejonowy 87-800 Włocławek, ul. Kilińskiego 20 sala A 148 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

wieczystego użytkowania nieruchomości

należącej do dłużnika: (…),

położonej: 87-800 Włocławek, Płocka,

- prawo użytkowania wieczystego działek gruntu nr 1/11, 95/9, 95/12, 95/15, 92, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/42, 1/44, 1/46, 1/48, 1/50, 1/52, 1/54, 1/56, 1/58, 1/60 o łącznej pow. 3,5122 ha do dnia 5.12.2089 r. wraz ze znajdującymi się na nich zespołem obiektów elewatora zbożowego

Jednocześnie informuję, że:

- część elewatora (komory bloku B, punkt wydawania odpadów i część wieży operacyjnej) oraz część samochodowego punktu przyjęć - położone są na działce nr 95/16 obręb 0900, dla której prowadzona jest księga wieczysta kw nr WL1W/00007776/,

- główna stacja zasilania położona jest na działkach nr 95/31 i 86/3, obręb 0900, dla której prowadzona jest księga wieczysta kw nr WL1W/00000530/9.

Dłużnik (…) nie jest użytkownikiem wieczystym wyżej wymienionych działek, dla której Sąd Rejonowy Włocławek Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
o numerze KW 58178 [NKW: WL1W/00058178/4].

Suma oszacowania wynosi 1 970 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 477 500,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 197 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce

oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej
w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Ochrony Środowiska SA O. Włocławek 77 1540 1069 2001 8718 2692 0001.

Rękojmia musi wpłynąć na konto komornika najpóźniej w dniu 19.05.2016 r., tj. w dniu poprzedzającym przetarg.

(w tytule wpłaty proszę wskazać imię i nazwisko wpłacającego rękojmię oraz numer sprawy GP Km 2610/14).

PCC: sprzedaż nieruchomości niepodlegającej podatkowi VAT podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Nabywca zobowiązany będzie do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności nieruchomości (2% od wartości rynkowej nieruchomości).

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis
z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Płocka
Miasto: Włocławek
Województwo: kujawsko-pomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone