strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Paweł Płóciennik w upadłości likwidacyjnej
Nieruchomość zabudowana o pow. 221,90 m2 ­– Paweł Robert Płóciennik
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-05-30
Godzina: 00:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość zabudowana o pow. 221,90 m2 ­– Paweł Robert Płóciennik
Cena wywoławcza: 616 000,00
Forma sprzedaży: konkurs ofert
KM:
Zdjęcia:
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE

 

1. Syndyk masy upadłości Pawła Roberta Płóciennika jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości likwidacyjnej zaprasza do składania ofert na sprzedaż  nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym wolnostojącym o pow. użytkowej 221,90 m2, położonej w Aleksandrowie Łódzkim przy ul. Łomnik 7, obejmującej działkę gruntu nr 151/2 o powierzchni 0,2213 ha, obręb geodezyjny A-9, dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr LD1G/00056200/7 w drodze konkursu ofert na następujących warunkach:

2.  Cena wywoławcza 616 000,00 zł.

3.  Pisemne oferty w języku polskim w zamkniętych kopertach mogą być  składane w terminie do 30 maja 2016 r. na adres: Syndyk masy upadłości Pawła Roberta Płóciennika w upadłości likwidacyjnej w Łodzi, adwokat Barbara Petryniak-Sidowska Kancelaria Adwokacka 90-254 Łódź, ul. Piramowicza 2 lok 12, z czytelnym napisem na kopercie „Oferta zakupu nieruchomości”. Decyduje data doręczenia oferty na podany adres.

4. Przystępujący do konkursu powinien, pod rygorem niedopuszczenia do konkursu, wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek bankowy w PKO BP SA Oddział 5 w Łodzi, prowadzony dla syndyka masy upadłości Pawła Płóciennika- Barbara Petryniak-Sidowska 90-254 Łódź ul. Piramowicza 2 lok 12, numer 36 1020 3408 0000 4502 0371 9341.

5. Uczestnikami konkursu mogą być krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.

6. Do podmiotów zagranicznych mają zastosowanie przepisy ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. Nr 167 z 2004 r., poz. 1758 z późn. zm.).

7.  Konkurs prowadzi syndyk masy upadłości.

8.  Syndyk dokonuje komisyjnego otwarcia ofert i wybiera najkorzystniejszą z nich bądź ustala, że konkurs został zamknięty bez wyboru którejkolwiek z ofert.

9.  Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się w Kancelarii Adwokackiej w Łodzi przy ul. Piramowicza 2 lok 12 w  dniu 31 maja 2016 r. o godz. 12:00.

10.  Ogłoszenie oraz regulamin konkursu mogą być zmienione lub odwołane.

11.  Konkurs może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.

12.  Rozpatrywane będą tylko te oferty, które wpłynęły na wskazany adres najpóźniej w ostatnim dniu składania ofert.

13.  Uczestnik konkursu jest związany ofertą do upływu wyznaczonego przez syndyka terminu zawarcia umowy.

14.   Wszelkie koszty zawarcia umowy sprzedaży obciążają nabywcę.

15.   Cena sprzedaży, pomniejszona o wpłacone wadium,  powinna być wpłacona
i zaksięgowana na koncie masy upadłości  najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

16.   Regulamin konkursu zostanie wyłożony do wglądu w biurze syndyka w Łodzi,
w kancelarii Adwokackiej w Łodzi przy ulicy Piramowicza 2 lok. 12 oraz na portalu internetowym.

17.   Przedmiot przetargu można oglądać w po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
z  Syndykiem kontakt pod nr tel. 602 717 066.

 

Pobierz: Zdjęcia.pdf

Pobierz: Regulamin.docx

Pobierz: Postanowienie sądu.pdf

Pobierz: Wycena.pdf

Pobierz: Wzór oferty.docx

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Łomnik
Miasto: Aleksandrów Łódzki
Województwo: łódzkie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone