strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
POTRONICS sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej
Przedsiębiorstwo wraz z kortami tenisowymi i ruchomościami – „POTRONICS”
(nieruchomości - inne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-05-31
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: Przedsiębiorstwo wraz z kortami tenisowymi i ruchomościami – „POTRONICS”
Cena wywoławcza: 679 980,00
Forma sprzedaży: konkurs ofert
KM:
Opis:

 

Sygnatura akt XIV GUp 9/14

 

OGŁOSZENIE

 

Syndyk masy upadłości Potronics sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej zaprasza do składania ofert na sprzedaż przedsiębiorstwa „Potronics” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi w drodze konkursu ofert na następujących warunkach:

 

1. Przedmiotem sprzedaży jest przedsiębiorstwo „POTRONICS” sp. z o.o.
w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi w całości (zwane dalej przedsiębiorstwem), w rozumieniu art. 55' k.c. z wyłączeniem: środków pieniężnych na rachunku bankowym
i w kasie przedsiębiorstwa, zobowiązań oraz dwóch kontraktów na usługi serwisowe: umowy zawartej z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie w dniu 26.11.2012 – nr 6939/0/993200/1/2012 oraz umowy zawartej z Miejskimi Wodociągami
i Kanalizacją w Bydgoszczy sp.z o.o. w dniu l .10.2013 nr ZP-RZ/190/2013.

2. W skład przedsiębiorstwa wchodzą w szczególności:

a) Ruchomości.

b) Inwestycja w toku w obcej nieruchomości na działce nr 315/1, w obrębie P-15, w Łodzi przy ul. Minerskiej 19, objętej księgą wieczystą KW nr LD1M/00066382/5.

c) Prawa wynikające z umowy dzierżawy nieruchomości obejmującej działkę gruntu nr 315/1, obręb P-15, o pow. 16 982 m2, uregulowanej w księdze wieczystej KW nr LD l M/000663 82/5 zawartej pomiędzy Potronics sp. z o.o. a Miastem Łódź w dniu 31 lipca 2006 wraz z aneksami nr l i 2 z działającymi obecnie kortami tenisowymi,

d) Należności.

3. Cena wywoławcza przedsiębiorstwa „POTRONICS" Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi wynosi 679 980,00 (sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt) zł.

4. Dotychczasowemu dzierżawcy przedsiębiorstwa przysługuje prawo pierwokupu.

5. Pisemne oferty w języku polskim w zamkniętych kopertach mogą być składane
w terminie do 30 maja 2016 r. na adres: Syndyk masy upadłości „POTRONICS Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Łodzi, adwokat Barbara Petryniak-Sidowska Kancelaria Adwokacka 90-254 Łódź ul. Piramowicza 2 lok 12, z czytelnym napisem na kopercie „Oferta zakupu przedsiębiorstwa”. Decyduje data doręczenia oferty na podany adres.

6. Uczestnikami konkursu mogą być krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.

7. Do podmiotów zagranicznych mają zastosowanie przepisy ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. Nr 167 z 2004 r., póz. 1758 z późn. zm.).
8. Konkurs prowadzi syndyk masy upadłości.

9. Syndyk dokonuje otwarcia ofert i wybiera najkorzystniejszą z nich bądź ustala, że konkurs został zamknięty bez wyboru którejkolwiek z ofert.

10. Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się w Kancelarii Adwokackiej w Łodzi przy ul. Piramowicza 2 lok 12 w dniu 31 maja 2016 r. o godz. 11:00.

11. Ogłoszenie oraz regulamin konkursu mogą być zmienione lub odwołane.

12. Konkurs może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.

13. Rozpatrywane będą tylko te oferty, które wpłynęły na wskazany adres najpóźniej
w ostatnim dniu składania ofert.

14. Uczestnik konkursu jest związany ofertą do upływu wyznaczonego przez syndyka terminu zawarcia umowy.

15. Wszelkie koszty zawarcia umowy sprzedaży obciążają nabywcę.

16. Cena sprzedaży pomniejszona o wpłacone wadium powinna być wpłacona
i zaksięgowana na koncie masy upadłości najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

17. Szczegółowe warunki przetargu zostaną wyłożone do wglądu w biurze syndyka
„Potronics” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, w kancelarii Adwokackiej w Łodzi przy ulicy Piramowicza 2 lok. 12.

18. Przedmiot przetargu można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
z syndykiem, kontakt pod nr tel. 602 717 066.

 

Pobierz: Regulamin.docx

Pobierz: Wzór oferty.docx

Pobierz: Wycena.pdf

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Minerska
Miasto: Łódź
Województwo: łódzkie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone