strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Śródmieścia Grażyna Gola Kancelaria Komornicza
Lokal mieszkalny w Krakowie
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-06-17
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny w Krakowie
Cena wywoławcza: 123 675,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 647/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Grażyna Gola Kancelaria Komornicza ul. Warszawska 14/5, 31-155 Kraków zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

17 czerwca 2016 r. o godz. 11:00

 

w sali nr K-123 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej własność dłużników (…) na zasadzie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej, opisanej jako: lokal mieszkalny nr 47, położony w Krakowie przy ul. Dobrego Pasterza 102, stanowiący odrębną nieruchomość wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku oraz użytkowaniu wieczystym działki nr 495 w 107/10000 części. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie o numerze: KR1P/00297754/3.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 164 900,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset złotych 00/100). Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 123 675,00 zł (słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt pięć złotych 00/100).

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu, lub na rachunek urzędowy komornika, prowadzony w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce o numerze: 34 8619 0006 0030 0025 8081 0001. Przy czym wpłata musi zostać zaksięgowana na rachunku

kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Nieruchomość można oglądać w dniu 9.06.2016 r. w godz. 14:30-15:30 zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika do dnia 10.06.2016 r.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu prawa własności na rzecz nabywcy.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Dobrego Pasterza
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone