strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Pomorski Urząd Skarbowy w Gdańsku
Działka o pow. 1,0690 ha – Pomorski Urząd Skarbowy w Gdańsku
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-06-27
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działka o pow. 1,0690 ha – Pomorski Urząd Skarbowy w Gdańsku
Cena wywoławcza: 687 400,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM:
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, na podstawie art. 110 w § 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 599 dalej u.p.e.a. ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

27 czerwca 2016 r. o godz. 10:00

 

w siedzibie Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, przy ul. Żytniej 4/6, w pokoju nr 3.6, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do zobowiązanego: (…), położonej we Włynkówku 49A,

stanowiącej:

- nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną w województwie pomorskim, powiecie słupskim, gminie Słupsk, miejscowości Włynkówko oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 251/34 o powierzchni 1,0690 ha, stanowiąca tereny przemysłowe, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku prowadzi księgę wieczystą KW nr SL1S/00063102/3.

 

Suma oszacowania działki nr 251/34 wynosi: 982 000,00 zł (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100), zaś cena wywołania jest równa 70% oszacowanej wartości nieruchomości i wynosi 687 400,00 zł.

Oszacowana wartość nieruchomości nie zawiera podatku od towarów i usług.

Do wylicytowanej kwoty należy doliczyć kwotę podatku od towarów i usług w stawce 23% – na podstawie art. 41 ust. 1 i 146a pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Licytant przystępujący do licytacji powinien złożyć wadium w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 98 200,00 zł. Wadium winno być złożone w gotówce albo w postaci czeku potwierdzonego wystawionego na Naczelnika Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, najpóźniej na godzinę przed rozpoczęciem licytacji. Dopuszcza się wpłacenie wadium na rachunek depozytowy organu egzekucyjnego prowadzony przez Narodowego Banku Polskiego Oddział w Gdańsku nr 10 1010 1140 0199 9813 9120 0000 i w tym przypadku w licytacji będą mogły wziąć udział tylko te osoby, których wadium wpłynęło na wskazany wyżej rachunek nie później niż w dniu poprzedzającym dzień licytacji.

Zgodnie z przepisem art. 111d § 3 u.p.e.a. w licytacji mogą również uczestniczyć osoby, które przedłożą pełnomocnictwo do udziału w licytacji stwierdzone dokumentem i podpisem urzędowo lub notarialnie potwierdzonym.

Nieruchomość można będzie oglądać w terminie 14 dni przed dniem licytacji, w dni robocze, w godzinach ustalonych uprzednio telefonicznie, z pracownikiem tut. Urzędu, natomiast akta postępowania egzekucyjnego wraz z operatem szacunkowym przedmiotowej nieruchomości można przeglądać w Pomorskim Urzędzie Skarbowym w Gdańsku, w pokoju 3.20, w godzinach od 7:30 do 14:30 (tel. (58) 77 27 646).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przyznania nabywcy własności nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji.

Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą, w której postanowienie o przyznaniu własności stanie się ostateczne.

Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny.

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do przeprowadzenia licytacji.

Wadium złożone przez licytanta, któremu udzielono przybicia – zatrzymuje się, natomiast pozostałym licytantom wadium zwraca się niezwłocznie.

Nabywca, który nie wykona w terminie warunków licytacyjnych co do zapłaty ceny, traci wadium.

 

Pouczenie: Na czynności organu egzekucyjnego dotyczące obwieszczenia o licytacji przysługuje skarga. Skargę można wnieść do organu egzekucyjnego w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia o licytacji.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Włynkówko
Województwo: pomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone