strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Gostyninie Ilona Mirowska
Działki w powiecie gostynińskim
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-06-10
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działki w powiecie gostynińskim
Cena wywoławcza: 7 275,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM:
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gostyninie Ilona Mirowska (tel. (24) 235 90 50) ogłasza, że dnia

 

10 czerwca 2016 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Gostyninie mającego siedzibę przy ul. 3 Maja 43 w sali nr 2, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości należących do: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe (…):

- 09-500 Gostynin, Gorzewo, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gostyninie prowadzi księgę wieczystą o numerze [NKW PL1G/00019192/4].

Suma oszacowania wynosi 69 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 51 900,00 zł, rękojmia 6 920,00 zł.

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w miejscowości Gorzewo, zlokalizowanej w gminie Gostynin, na terenie powiatu gostynińskiego. Gorzewo to miejscowość znajdująca się w średniej odległości ok. 8 km (wzdłuż dróg) od centrum miasta Gostynin i w średniej odległości około 3 km od drogi wojewódzkiej nr 573 Gostynin-Nowy Duninów. Gorzewo to niewielka miejscowość położona w sąsiedztwie jeziora Białego i Sumino o dominującym typie zabudowy letniskowej, mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usług związanych z opieką zdrowotną. W bezpośrednim sąsiedztwie wycenianej działki dominują nieruchomości z zabudową mieszkalno-gospodarczą oraz niezabudowane nieruchomości użytkowane rolniczo, ponadto w niedalekiej odległości znajdują się także obszary leśne. Działka wyceniana zlokalizowana jest w średniej odległości około 600 m od jeziora Sumino oraz około 1,4 km od jeziora Białego, a także w średniej odległości około 1,2 km od szpitala w Gorzewie.

Działka nr 271 – niezabudowana, o kształcie zbliżonym do wydłużonego trapezu i powierzchni 4 200 m2, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej utwardzonej nawierzchnią asfaltową. Teren działki niezabudowany, porośnięty roślinnością trawiastą, w przeważającej części płaski, miejscowo na działce znajdują się niewielkie nasypy ziemi. W części działka przylega do nieruchomości ogrodzonej. W bezpośrednim sąsiedztwie zachodniej części nieruchomości zlokalizowany jest kilkudziesięcioletni dąb. Dla terenu na którym zlokalizowana jest przedmiotowa działka brak jest przepisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków rozwoju zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa działka zlokalizowana jest w strefie preferowanej do rozwoju zabudowy rekreacyjnej i turystycznej. Ponadto działka znajduje się w obszarze Chronionego Krajobrazu oraz w Otulinie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego. Dla opiniowanej nieruchomości została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą budowa 4 budynków mieszkalnych.

- 09-500 Gostynin, Nagodów, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gostyninie prowadzi księgę wieczystą o numerze [NKW PL1G/00035647/7].

Suma oszacowania wynosi 127 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 95 550,00 zł, rękojmia 12 740,00 zł.

Wyceniania nieruchomość znajduje się w miejscowości Nagodów, zlokalizowanej w gminie Gostynin, na terenie powiatu gostynińskiego, w województwie mazowieckim. Miejscowość Nagodów znajduje się w zachodniej części gminy Gostynin, w sąsiedztwie drogi wojewódzkiej nr 265 i graniczy bezpośrednio z terenami miasta Gostynin. Na terenie miejscowości oprócz zabudowy zagrodowej oraz mieszkaniowej jednorodzinnej znajdują się także obiekty postrzegane jako znacznie uciążliwe: wysypisko śmieci, wielkopowierzchniowe obiekty inwentarskie oraz cmentarz parafialny. W bezpośrednim sąsiedztwie wycenianej działki znajdują się zarówno nieruchomości z zabudową mieszkalno-gospodarczą jak i tereny niezabudowane stanowiące tereny rolne, nieużytki oraz tereny leśne. Ponadto w niedalekiej odległości od działki znajdują się wielkopowierzchniowe budynki inwentarskie. Nieruchomość usytuowana jest poza strefą bezpośredniego oddziaływania wysypiska śmieci i cmentarza parafialnego.

Działka nr 153 – niezabudowana, o kształcie zbliżonym do wydłużonego prostokąta i powierzchni 17 000 m2. Teren działki w przeważającej części porośnięty dziką roślinnością trawiastą z miejscowo występującym młodym zadrzewieniem i zakrzewieniem. Działka z dwóch stron przylega do dróg utwardzonych nawierzchnią asfaltową - w południowej części działka przylega do drogi wojewódzkiej nr 265, zaś w północnej do drogi lokalnej. Nad terenem działki znajdują się napowietrzne linie elektroenergetyczne: niskiego i średniego napięcia.

Obecnie dla terenu na którym zlokalizowana jest przedmiotowa nieruchomość brak jest przepisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków rozwoju zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w przeważającej części na terenie upraw rolnych pozostałych, wskazanych do zalesień oraz w niewielkiej części na terenie głównej strefy kształtowania zabudowy rolniczej. Część działki nr ewidencyjny 153 objęta jest uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

- 09-500 Gostynin, Choinek, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gostyninie prowadzi księgę wieczystą o numerze [NKW PL1G/00036462/3].

 

 

Suma oszacowania

Cena wywołania (3/4 sumy oszacowania)

Rękojmia

Działka nr 45

114 000,00 zł

85 500,00 zł

11 400,00 zł

Działka nr 46

42 900,00 zł

32 175,00 zł

4 290,00 zł

łącznie

156 900,00 zł

117 675,00 zł

15 690,00 zł

 

Wyceniana nieruchomość położona jest we wsi Choinek, zlokalizowanej w gminie Gostynin, na terenie powiatu gostynińskiego w województwie mazowieckim. Wieś Choinek zlokalizowana jest w północno-zachodniej części gminy Gostynin i graniczy bezpośrednio z terenami miasta Gostynin. Wieś Choinek zlokalizowana jest w średniej odległości około 2 km od drogi wojewódzkiej nr 265 (Gostynin-Kowal) oraz około 7 km od ścisłego centrum miasta Gostynin. W bezpośrednim sąsiedztwie wycenianych działek dominują tereny użytkowane rolniczo oraz tereny leśne. W sąsiedztwie zlokalizowane są także nieruchomości z zabudową mieszkalno-gospodarczą.

Działka nr 45 – niezabudowana, o nieforemnym kształcie i powierzchni 27 800 m2. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej utwardzonej nawierzchnią asfaltową oraz dostęp do drogi gruntowej. Działka obecnie użytkowana rolniczo – stanowiąca grunt orny.

Działka nr 46 – niezabudowana, o kształcie wydłużonego trapezu i powierzchni 8 100 m2. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej utwardzonej nawierzchnią asfaltową oraz dostęp do drogi gruntowej. Działka obecnie użytkowana rolniczo – stanowiąca grunt orny.

Dla terenu, na którym zlokalizowane są przedmiotowe działki brak jest przepisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków rozwoju zagospodarowania przestrzennego przedmiotowe działki zlokalizowane są na terenach upraw rolnych pozostałych, wskazanych do zalesień. Ponadto działki zlokalizowane są w obszarze Chronionego Krajobrazu oraz w Otulinie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego.

- 09-500 Gostynin, Osiny, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gostyninie prowadzi księgę wieczystą o numerze [NKW PL1G/00028897/2].

 

 

Suma oszacowania

Cena wywołania (3/4 sumy oszacowania)

Rękojmia

Działka nr 43

45 100,00 zł

33 825,00 zł

4 510,00 zł

Działka nr 55 i 153

67 200,00 zł

50 400,00 zł

6 720,00 zł

Działka nr 185

7 200,00 zł

5 400,00 zł

720,00 zł

łącznie

119 500,00 zł

89 625,00 zł

11 950,00 zł.

Wyceniana nieruchomość położona jest we wsi Osiny, zlokalizowanej w gminie Gostynin, na terenie powiatu gostynińskiego w województwie mazowieckim. Wieś Osiny zlokalizowana jest w południowo-zachodniej części gminy Gostynin i znajduje się w średniej odległości około 3 km od autostrady A1 (jednakże najbliższy wjazd na autostradę jest usytuowany w odległości około 13 km w miejscowości Sójki), około 4 km od drogi krajowej nr 60 oraz około 12 km od ścisłego centrum miasta Gostynin. W bezpośrednim sąsiedztwie wycenianych działek dominują nieruchomości niezabudowane stanowiące grunty rolne, nieużytki oraz tereny leśne, ponadto w sąsiedztwie znajdują się także nieruchomości z zabudową zagrodową.

Działka nr 43 – niezabudowana, o kształcie wydłużonego trapezu i powierzchni 8 000 m2. Teren działki w części porośnięty roślinnością trawiastą oraz częściowo zadrzewiony i zakrzewiony – dominuje kilku i kilkunastoletnie, nieregularne zadrzewienie sosnowe z domieszką zadrzewienia brzozowego. Działka z dwóch stron przylega do dróg gruntowych prowizorycznie utwardzonych.

Działka nr 55 – niezabudowana, o kształcie zbliżonym do wydłużonego równoległoboku i powierzchni 8 100 m2. Teren działki w części porośnięty roślinnością trawiastą oraz częściowo zadrzewiony i zakrzewiony – dominuje kilku i kilkunastoletnie, nieregularne zadrzewienie sosnowe z domieszką zadrzewienia brzozowego. W północno-wschodniej części działki przy drodze zlokalizowany jest obiekt kultu religijnego – krzyż. Działka przylega do drogi gruntowej prowizorycznie utwardzonej.

Działka nr 153 – niezabudowana, o kształcie wydłużonego trapezu i powierzchni 13 200 m2. Teren działki w przeważającej części zadrzewiony i zakrzewiony – dominuje kilku i kilkunastoletnie, nieregularne zadrzewienie sosnowe z domieszką zadrzewienia brzozowego. Na części działki o powierzchni 100 m2 zlokalizowany jest las sosnowy w wieku 61 lat. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.

Działka nr 185 – niezabudowana, o nieforemnym kształcie i powierzchni 3 800 m2. Teren działki w przeważającej części zadrzewiony i zakrzewiony – dominuje kilku i kilkunastoletnie, nieregularne zadrzewienie sosnowe z domieszką zadrzewienia brzozowego i dębowego. Działka przylega do drogi gruntowej.

Dla terenu na którym zlokalizowane są przedmiotowe działki brak jest przepisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków rozwoju zagospodarowania przestrzennego przedmiotowe działki zlokalizowane są w przeważającej części na terenach upraw rolnych pozostałych wskazanych do zalesień oraz w pozostałej części na terenach dolin rzecznych Skry Lewej i Osetnicy – projektowane strefy przyrodniczo krajobrazowe i w obszarach przekształceń i intensyfikacji istniejących układów osadniczych wg dominującej funkcji rolniczej. Ponadto działki znajdują się w obszarze Chronionego Krajobrazu.

- 09-500 Gostynin, Nagodów, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gostyninie prowadzi księgę wieczystą o numerze [NKW PL1G/00015725/2].

Suma oszacowania wynosi 83 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 62 625,00 zł, rękojmia 8 350,00 zł.

Wyceniana nieruchomość znajduje się na peryferiach miejscowości Nagodów, zlokalizowanej w gminie Gostynin, na terenie powiatu gostynińskiego, w województwie mazowieckim. Miejscowość Nagodów znajduje się w zachodniej części gminy Gostynin, w sąsiedztwie drogi wojewódzkiej nr 265 i graniczy bezpośrednio z terenami miasta Gostynin. Na terenie miejscowości oprócz zabudowy zagrodowej oraz mieszkaniowej jednorodzinnej znajdują się także obiekty postrzegane jako znacznie uciążliwe: wysypisko śmieci, wielkopowierzchniowe obiekty inwentarskie oraz cmentarz parafialny. W bezpośrednim sąsiedztwie wycenianej działki dominują nieruchomości niezabudowane stanowiące grunty rolne, nieużytki oraz tereny leśne. Ponadto w sąsiedztwie znajduje się koryto niewielkiej rzeki Rakutówka, a w dalszej odległości zlokalizowane są także nieruchomości z zabudową mieszkalno-gospodarczą.

Działka nr 99 – o kształcie zbliżonym do trapezu i powierzchni 24 500 m2. Na niewielkiej części działki znajdują się ruiny zabudowań mieszkalno-gospodarczych, w stanie technicznym kwalifikującym je do wyburzenia. Pozostała część terenu działki w znacznej części porośnięta dziką roślinnością trawiastą z miejscowo występującym zadrzewieniem. Nad terenem działki zlokalizowana jest napowietrzna linia wysokiego napięcia. Działka posiada dostęp do drogi gruntowej prowizorycznie utwardzonej.

Obecnie dla terenu na którym zlokalizowana jest przedmiotowa nieruchomość brak jest przepisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków rozwoju zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w części na terenie doliny cieków, użytków rolnych, mokradeł do zachowania i na terenie szczególnie preferowanym do zalesień oraz w pozostałej części na terenach głównych stref kształtowania zabudowy rolniczej i korytarzy infrastruktury technicznej (istniejącej i projektowane linie energetyczne i rurociągi). Ponadto działka znajduje się w obszarze Chronionego Krajobrazu. Dla opiniowanej nieruchomości została wydana Decyzja nr 113A/2008 z dnia 28.08.2008 r. o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą budowa stawu retencyjnego, a także działka ta jest objęta jest uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

- 09-500 Gostynin, Legarda, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gostyninie prowadzi księgę wieczystą o numerze [NKW PL1G/00011761/8].

 

Suma oszacowania

Cena wywołania (3/4 sumy oszacowania)

Rękojmia

Działka nr 190/2

107 200,00 zł

80 400,00 zł

10 720,00 zł

Działka nr 192/2

211 000,00 zł

158 250,00 zł

21 100,00 zł

Działka nr 112/6

140 500,00 zł

105 375,00 zł

14 050,00 zł

Działka nr 124/1

70900,00 zł

53 175,00 zł

7 090,00 zł

Działka nr 118/1

17 000,00 zł

12 750,00 zł

1 700,00 zł

Działka nr 52

5 100,00 zł

3 825,00 zł

510,00 zł

Działka nr 196

8 200,00 zł

6 150,00 zł

820,00 zł

łącznie

559 900,00 zł

419 925,00 zł

55 990,00 zł

Wyceniana nieruchomość położona jest w miejscowości Legarda, zlokalizowanej w gminie Gostynin, na terenie powiatu gostynińskiego. Miejscowość Legarda zlokalizowana jest we wschodniej części gminy Gostynin i graniczy bezpośrednio z terenami miasta Gostynin. Legarda zlokalizowana jest w sąsiedztwie drogi krajowej nr 60 oraz w średniej odległości około 3,5 km od ścisłego centrum miasta Gostynin. W bezpośrednim sąsiedztwie wycenianych działek dominują grunty niezabudowane, w znacznej części zadrzewione i zakrzewione lub stanowiące tereny komunikacyjne. Ponadto w sąsiedztwie znajdują się także nieruchomości z zabudową mieszkalno – gospodarczą oraz nieruchomości przeznaczone do celów działalności gospodarczej.

Działka nr 52 – niezabudowana, o znacznie wydłużonym kształcie i powierzchni 3 000 m2. Na terenie działki zlokalizowane są nieużytki w część stanowiące zbiornik wodny, który znajduje się także na działkach sąsiednich. Pozostała część terenu przedmiotowej działki jest porośnięta dziką roślinnością trawiastą oraz w znacznej części nieregularnie zadrzewiona i zakrzewiona. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.

Działka nr 112/6 – niezabudowana, o nieregularnym kształcie i powierzchni 7 746 m2. Teren działki porośnięty dziką roślinnością trawiastą oraz miejscowo występującym zadrzewieniem i zakrzewieniem liściastymi oraz iglastym w zróżnicowanym wieku. Działka przylega do drogi utwardzonej nawierzchnią asfaltową.

Działka nr 118/1 – niezabudowana, o kształcie zbliżonym do wydłużonego trapezu i powierzchni 926 m2. Teren działki porośnięty dziką roślinnością trawiastą oraz miejscowo występującym zadrzewieniem i zakrzewieniem liściastymi oraz iglastym w zróżnicowanym wieku. Działka przylega do drogi utwardzonej nawierzchnią asfaltową.

Działka nr 124/1 – niezabudowana, o wydłużonym kształcie i powierzchni 4 690 m2. Teren działki porośnięty dziką roślinnością trawiastą oraz miejscowo występującym zadrzewieniem i zakrzewieniem liściastymi oraz iglastym w zróżnicowanym wieku. Działka z dwóch stron posiada dostęp do dróg utwardzonych nawierzchnią asfaltową.

Działka nr 190/2 – niezabudowana, o kształcie zbliżonym do wydłużonego trapezu i powierzchni 13 967 m2. Teren działki porośnięty dziką roślinnością trawiastą oraz w znacznej części nieregularnie pokryty zadrzewieniem i zakrzewieniem liściastymi oraz iglastym w zróżnicowanym wieku. Niewielką część terenu działki stanowi rów. Nad terenem działki znajduje się napowietrzna linia wysokiego napięcia. Działka przylega do drogi utwardzonej nawierzchnią asfaltową.

Działka nr 192/2 – niezabudowana, o nieforemnym kształcie i powierzchni 28 575 m2. Teren działki porośnięty dziką roślinnością trawiastą oraz w znacznej części nieregularnie pokryty zadrzewieniem i zakrzewieniem liściastymi oraz iglastym w zróżnicowanym wieku. Niewielką część terenu działki stanowi rów. Nad terenem działki znajduje się napowietrzna linia wysokiego napięcia. Działka przylega do drogi utwardzonej nawierzchnią asfaltową

Działka nr 196 – niezabudowana, o regularnym prostokątnym kształcie i powierzchni 3 500 m2. Teren działki porośnięty dziką roślinnością trawiastą oraz w znacznej części nieregularnie pokryty zadrzewieniem i zakrzewieniem liściastymi oraz iglastym w zróżnicowanym wieku. Nad terenem działki znajduje się napowietrzna linia wysokiego napięcia. Działka przylega do drogi gruntowej prowizorycznie utwardzonej.

Dla terenu na którym zlokalizowana jest przedmiotowa nieruchomość brak jest przepisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków rozwoju zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w przeważającej części na terenie doliny rzecznej Skrwy Lewej i Osetnicy – projektowane strefy przyrodniczo-krajobrazowe, upraw rolnych pozostałych wskazanych do zalesień oraz na terenie korytarzy infrastruktury technicznej (istniejące i projektowane linie energetyczne i rurociągi). Nieruchomość w pozostałej części znajduje się w obszarze przekształceń i intensyfikacji istniejących układów osadniczych wg dominującej funkcji rolniczej, terenie projektowanej drogi krajowej, akwenów i cieków wodnych oraz terenach korzystnych do lokalizacji ujęć wody.

- 09-500 Gostynin, Gorzewo, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gostyninie prowadzi księgę wieczystą o numerze [NKW PL1G/00037211/6].

Suma oszacowania wynosi 155 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 116 775,00 zł, rękojmia 15 570,00 zł.

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w miejscowości Gorzewo, zlokalizowanej w gminie Gostynin, na terenie powiatu gostynińskiego. Gorzewo to miejscowość znajdująca się w średniej odległości ok. 8 km (wzdłuż dróg) od centrum miasta Gostynin i w średniej odległości około 3 km od drogi wojewódzkiej nr 573 Gostynin-Nowy Duninów. Gorzewo to niewielka miejscowość położona w sąsiedztwie jeziora Białego i Sumino o dominującym typie zabudowy letniskowej, mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usług związanych z opieką zdrowotną. W bezpośrednim sąsiedztwie wycenianej działki dominują nieruchomości z zabudową mieszkalną oraz niezabudowane nieruchomości, ponadto w bliskiej odległości znajduje się jezioro Sumino. Działka znajduje się w średniej odległości około 0,8 km od linii brzegowej jeziora Białe, a także w średniej odległości około 1,6 km od szpitala w Gorzewie. Działka nr 304/5 – o nieforemnym kształcie i powierzchni 5 103 m2, posiada bezpośredni dostęp do drogi gruntowej. Teren działki w przeważającej części niezabudowany, na części działki zlokalizowany jest budynek wg. ewidencji budynków oznaczony jako budynek inny niemieszkalny oraz prowizoryczne budowle o znacznym stopniu zużycia: drewniana wiata i drewniana szopa. Teren działki w części przylega do nieruchomo ogrodzonej, w części teren działki ogrodzony. Niezabudowany teren działki, porośnięty dziką roślinnością trawiastą oraz w części zadrzewiony i zakrzewiony.

Budynek – wolnostojący, wykonany w technologii tradycyjnej, ze stropodachem żelbetowym, krytym papą. Obiekt o kilkudziesięcioletnim okresie eksploatacji, w części po przeprowadzonych remontach. Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 79 m2.

Dla terenu na którym zlokalizowana jest przedmiotowa działka brak jest przepisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków rozwoju zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa działka zlokalizowana jest w obszarze przekształceń i intensyfikacji istniejących układów osadniczych wg dominującej funkcji rolniczej. Ponadto działka znajduje się obszarze Chronionego Krajobrazu oraz w Otulinie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego.

- 09-500 Gostynin, Gorzewo, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gostyninie prowadzi księgę wieczystą o numerze [NKW PL1G/00032307/1].

 

 

Suma oszacowania

Cena wywołania (3/4 sumy oszacowania)

Rękojmia

Działka nr 304/6

7 400,00 zł

5 550,00 zł

740,00 zł

Działka nr 305/6

1 700,00 zł

1 275,00 zł

170,00 zł

Działka nr 305/12

600,00 zł

450,00 zł

60,00 zł

Łącznie

9 700,00 zł

7 275,00 zł

970,00 zł

 

 

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w miejscowości Gorzewo, zlokalizowanej w gminie Gostynin, na terenie powiatu gostynińskiego w województwie mazowieckim. Gorzewo to miejscowość znajdująca się w średniej odległości ok. 8 km (wzdłuż dróg) od centrum miasta Gostynin i w średniej odległości około 3 km od drogi wojewódzkiej nr 573 Gostynin-Nowy Duninów. Gorzewo to niewielka miejscowość położona w sąsiedztwie jeziora Białego i Sumino o dominującym typie zabudowy letniskowej, mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usług związanych z opieką zdrowotną. W bezpośrednim sąsiedztwie wycenianych działek dominują nieruchomości z zabudową mieszkalną oraz niezabudowane nieruchomości, ponadto w bliskiej odległości znajduje się jezioro Sumino. Działki znajdują się w średniej odległości około 0,9 km od linii brzegowej jeziora Białe, a także w średniej odległości około 1,6 km od szpitala w Gorzewie.

Działka nr 304/6 – w przeważającej części niezabudowana, o nieforemnym, wydłużonym kształcie i powierzchni 646 m2. Teren działki w niewielkiej części zabudowany tarasem przylegającym do zabudowy mieszkalnej zlokalizowanej na działce sąsiedniej, w pozostałej części użytkowany jako droga wewnętrzna, prowizorycznie urządzona. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi utwardzonej nawierzchnią asfaltową.

Działka nr 305/6 – niezabudowana, o wydłużonym kształcie i powierzchni 148 m2. Teren działki użytkowany jako droga wewnętrzna, prowizorycznie urządzona. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.

Działka nr 305/12 – niezabudowana, o kształcie równoległoboku i powierzchni 50 m2. Teren działki użytkowany jako droga wewnętrzna, prowizorycznie urządzona. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi gruntowej prowizorycznie utwardzonej.

Dla terenu na którym zlokalizowane są przedmiotowe działki brak jest przepisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków rozwoju zagospodarowania przestrzennego przedmiotowe działki zlokalizowane są w obszarze przekształceń i intensyfikacji istniejących układów osadniczych wg dominującej funkcji rolniczej.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania w gotówce. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA II O Centum w Płocku 58 1020 3974 0000 5702 0057 9847

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Na działkach o nr ewidencyjnych 304/6, 305/6 i 305/12 uregulowanych w KW PL1G/00032307/1 ustanowiono ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością - nieodpłatną służebność gruntową oraz służebność gruntową przejazdu i przechodu.

Na działkach o nr ewidencyjnych 192/2, 196, 190/2 uregulowanych w KW PL1G/00011761/8 ustanowiono ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością - służebność przesyłu polegającą na prawie przesyłania energii, prawie założenia i przeprowadzenia przez nieruchomość obciążoną wielotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 220kV, a także wejściu na teren w/w działek i prawie przejazdu, w tym sprzętem ciężkim i przechodu dla Pse-Operator (przy czym prawa te ograniczone są do obszaru pasa technologicznego linii elektroelektrycznej).

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Gorzewo, Nagodów,Osiny, Choinek, Legarda
Województwo: mazowieckie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone