strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Dawna Piekarnia by "John Galt Sp. z o.o. Sp. k w upadłości likwidacyjnej
Lokal mieszkalny o pow. 44,70 m2 oraz pomieszczenia piwniczne o pow. 403,85 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-06-14
Godzina: 13:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 44,70 m2 oraz pomieszczenia piwniczne o pow. 403,85 m2
Cena wywoławcza: 79 155,00
Forma sprzedaży: Przetarg ofertowy
KM:
Opis:

 

 

                                                   SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

ogłasza

 

II przetarg pisemny na sprzedaż lokalu mieszkalnego oraz pomieszczeń piwnicznych wchodzących w skład masy upadłości Dawnej Piekarni by „John Galt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka komandytowa w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi

 

1.       Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości stanowiących:

1) lokal mieszkalny nr 1 usytuowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Chorzowie przy ul. Wolności 40A, o powierzchni 44,70 m2, wraz z udziałem 4470/232678 w prawie własności gruntu i częściach wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali jako nieruchomości wspólnej, dla którego Sąd Rejonowy w Chorzowie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KA1C/00045258/4;

2) pomieszczenia piwniczne usytuowane w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Chorzowie przy ul. Wolności 40A, o powierzchni 403,85 m2 wraz z udziałem 40385/232678 w prawie własności gruntu i częściach wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali, jako nieruchomości wspólnej. Dla budynku w którym mieści się zbywana nieruchomość Sąd Rejonowy w Chorzowie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KA1C/00043919/2.

2.       Operat szacunkowy dotyczący nieruchomości znajduje się do wglądu u syndyka - ul. Raciborska 3 lok. 14, 44-100 Gliwice (tel. (32) 230 93 17 lub 603 912 846) oraz w aktach sprawy o sygnaturze akt: X GUp 24/15/9, w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, 40-040 Katowice.

3.       Cena wywoławcza dla lokalu mieszkalnego jest równa 90% wartości oszacowania nieruchomości i wynosi: 106 008,00 zł (słownie: sto sześć tysięcy osiem zł) plus podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

Cena wywoławcza dla pomieszczeń piwnicznych jest równa 80% wartości  oszacowania i wynosi: 79 155,00 zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt pięć zł).

4.       Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 7 czerwca 2016 r. w siedzibie syndyka: Gliwice, ul. Raciborska 3/14 lub przesłać je na adres Kancelarii syndyka listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do syndyka, nie zaś data nadania).

5.       Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być umieszczona w zamkniętej kopercie, a koperta umieszczona w zamkniętej drugiej kopercie o większym formacie. Każda z kopert winna być zaadresowana do wyżej wymienionego syndyka, koniecznie z podaniem sygnatury akt „X GUp 24/15/9” i oznaczeniem nieruchomości - lokal mieszkalny Chorzów ul. Wolności 40A/1 lub pomieszczenia piwniczne Chorzów ul. Wolności 40A oraz wyraźnym dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – OFERTA PRZETARGOWA”.

6.       Oferta zakupu powinna zawierać:

a.       dokładne oznaczenie składającego ofertę – imię i nazwisko (firmę), miejsce zamieszkania (siedzibę);

b.       oferowaną cenę (dokładne oznaczenie kwoty) równą co najmniej cenie wywoławczej;

c.       aktualny wypis z KRS lub ewidencji podmiotów gospodarczych (w przypadku przedsiębiorców);

d.       wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli ze względu na osobę nabywcy są one prawem wymagane;

e.       w przypadku spółek handlowych – uchwałę odpowiednich organów, że osoba (lub osoby) podpisująca ofertę i uczestnicząca w przetargu jest uprawniona do zawarcia w formie aktu notarialnego umowy sprzedaży nieruchomości za oferowaną cenę (z uwagi na fakt, iż przetarg dotyczy nieruchomości zastosowanie mają przepisy art. 228 i 229 oraz art. 393 i 394 K.s.h.).

f.        oświadczenie oferenta, że zapoznał się z regulaminem przetargu i spełnia warunki określone tym regulaminem;

g.       zobowiązanie do pokrycia przez kupującego wszelkich opłat związanych z zakupem nieruchomości;

h.       oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym oferowanego przedmiotu sprzedaży oraz wyceną i nie wnoszeniu z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.

7.       Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej określonej w punkcie 3 regulaminu w kasie upadłego lub na rachunek masy upadłości:

Dawna Piekarnia by „John Galt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”

Spółka komandytowa w upadłości likwidacyjnej

ul. Gdańska 81/1, 90-613 Łódź

Bank Polska Kasa Opieki S.A.

nr 53 1240 1343 1111 0010 6338 1572

 

Wadium jest uznawane za skutecznie wpłacone wyłącznie wtedy, jeżeli wpłata w kasie lub uznanie w/w rachunku bankowego kwotą wadium nastąpi nie później niż w terminie składania ofert.

8.       Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 14 czerwca 2016 r., w gmachu Sądu, w sali nr 12 o godz. 13:00. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w obecności Sędziego-komisarza.

9.       Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od dnia wybrania oferty zawrzeć umowę sprzedaży, a rachunek upadłego winien być uznany całą zaoferowaną kwotą najpóźniej przed podpisaniem umowy, przy czym nie spełnia tego warunku polecenie zapłaty, lecz wyłącznie wpływ kwoty na rachunek wskazany w niniejszym regulaminie.

10.   Wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości w przypadkach, gdy:

a. wygrywający oferent nie wpłaci całości kwoty w sposób i w terminie wskazanym w pkt 9 lub

b. wygrywający oferent nie zawrze umowy sprzedaży w terminie wskazanym

w pkt  9.

11.   Wadium zostanie zwrócone oferentom w terminie 7 dni po przeprowadzeniu przetargu, a wadium wygrywającego oferenta zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, z zastrzeżeniami wynikającymi z pkt 10.

12.   Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący. Syndyk zastrzega sobie prawo wyboru notariusza, u którego nastąpi podpisanie aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości.

13.   Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn.

14.   W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego z modyfikacjami wynikającymi z przepisów prawa upadłościowego i naprawczego.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Wolności
Miasto: Chorzów
Województwo: śląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone