strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Dawna Piekarnia by "John Galt Sp. z o.o. Sp. k w upadłości likwidacyjnej
Ruchomości wchodzące w skład masy upadłości: meble i wyposażenie gospodarstwa domowego
(inne - inne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-06-10
Godzina: 00:00:00
Przedmiot sprzedaży: Ruchomości wchodzące w skład masy upadłości: meble i wyposażenie gospodarstwa domowego
Cena wywoławcza: 0,00
Forma sprzedaży: sprzedaż z wolnej reki
KM:
Opis:

 

 

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

 

 Dawnej Piekarni by „John Galt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka komandytowa w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi ogłasza II przetarg pisemny na sprzedaż z wolnej ręki ruchomych składników majątku upadłego

 

 

1. Przedmiotem przetargu są ruchomości wchodzące w skład masy upadłości, tj. meble i wyposażenie gospodarstwa domowego.

2. Szczegółowy wykaz sprzedawanych ruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii syndyka - ul. Raciborska 3, lokal 14, 44-100 Gliwice (tel. (32) 230 93 17 lub 603 912 846). Ceny podane w wykazie są cenami wywoławczymi w kwotach netto.

3. Oferta pod rygorem jej odrzucenia powinna zawierać:

a) dokładne oznaczenie nazwy, siedziby i statusu prawnego składającego ofertę,

b) oferowaną cenę nabycia wyrażoną kwotowo i słownie, która nie może być niższa niż cena wywoławcza określona w wykazie, o którym mowa w punkcie 2,

c) zobowiązanie składającego ofertę do pokrycia kosztów, podatków i opłat związanych z zawarciem umowy,

d) oświadczenie o akceptacji warunków przetargu,

e) oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu sprzedaży oraz z regulaminem przetargu, który przyjmuje jako obowiązujący w ramach planowanej sprzedaży, a nadto, że wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady przedmiotu sprzedaży,

f) podpis na ofercie i oświadczeniach składającego ofertę w przypadku osób fizycznych, podpisy osób upoważnionych do reprezentowania składającego ofertę nie będącego osobą fizyczną,

g) w przypadku osób prawnych, jeżeli wynika to z ich umowy lub statutu, zgoda właściwego organu,

h) w przypadku składania oferty przez pełnomocnika-pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego.

4. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg - ruchomości” na adres: Kancelaria syndyka, ul. Raciborska 3/14 (44-100) Gliwice lub przesłać je na adres Kancelarii syndyka listami poleconymi w terminie 14 dni od daty publikacji ogłoszenia (decyduje data wpływu oferty do syndyka, nie zaś data nadania).

5. Przetarg jest przetargiem pisemnym. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 10 czerwca 2016 r. w biurze syndyka.

6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto w terminie zakreślonym do składania ofert-na rachunek bankowy masy upadłości nr:

53 1240 1343 1111 0010 6338 1572

lub w kasie upadłego.

7. Zastrzega się prawo zmiany terminu otwarcia ofert oraz prawo przeprowadzenia licytacji ustnej wśród oferentów, którzy zgłosili równorzędne najwyższe oferty;

8. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany jest do:

a) zapłaty przelewem bankowym lub w kasie upadłego całej zaoferowanej w przetargu ceny przed zawarciem umowy sprzedaży,

b) podpisania umowy sprzedaży w terminie i miejscu wskazanym przez organizatora przetargu, nie dłuższym niż 30 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu,

c) poniesienia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży, w tym podatków i opłat.

9. Przeniesienie własności przedmiotu przetargu następuje po dokonaniu zapłaty całej ceny wynikającej z wylicytowanej kwoty.

10. Zastrzega się brak możliwości dokonywania potrąceń.

11. Organizator przetargu zastrzega sobie:

a) prawo zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty;

b) prawo unieważnienia lub odwołania przetargu na każdym jego etapie bez podania przyczyn.

12. Organizator przetargu zastrzega, iż oglądanie ruchomości możliwe jest tylko po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu i miejsca oględzin.

13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego z modyfikacjami wynikającymi z przepisów prawa upadłościowego i naprawczego.

 

Pobierz: Spis ruchomości.pdf

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Racibirska
Miasto: Gliwice
Województwo: śląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone