strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Śródmieścia Grażyna Gola Kancelaria Komornicza
Lokal mieszkalny w Krakowie
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-07-19
Godzina: 11:15:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny w Krakowie
Cena wywoławcza: 230 933,33
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 517/11
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
Grażyna Gola Kancelaria Komornicza ul. Warszawska 14/5, 31-155 Kraków zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc. że w dniu

 

19 lipca 2016 r. o godz. 11:15

 

w sali nr B-104 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny nr 20, położony w Krakowie, przy
ul. Kordeckiego 8, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie nr KRIP/00303744/6, stanowiącej własność: (…) na zasadzie współwłasności ustawowej małżeńskiej.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 346 400,00 zł (słownie: trzysta czterdzieści sześć tysięcy czterysta 00/100 PLN).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania,
tj. kwotę: 230 933,33 zł (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy 33/100 PLN).

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce lub
w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

 

Rękojmię można także uiścić na konto komornika, prowadzone w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce o numerze: 34 8619 0006 0030 0025 8081 0001 przy czym wpłata musi nastąpić w czasie umożliwiającym jej zaksięgowanie przed rozpoczęciem przetargu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

 

Nieruchomość można oglądać w dniu 7.07.2016 r. w godz. 14:00 do 15:00, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika do dnia 13.07.2016 r. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji
i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu prawa własności na rzecz nabywcy.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Kordeckiego
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone