strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj

Nieruchomość gruntowa o pow. 0,7001 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-06-21
Godzina: 10:40:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa o pow. 0,7001 ha
Cena wywoławcza: 354 433,33
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 1786/14
Zdjęcia:
Opis:

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Michał Durański na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

21 czerwca 2016 r. o godz. 10:40

w budynku Sądu Rejonowego w Zgierzu z siedzibą przy Sokołowska 6, 95-100 Zgierz, pokój IX, odbędzie się 

DRUGA LICYTACJA

nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: (…), położonej przy ul. Aleksandrowska 87, gmina Zgierz, 95-073 Jedlicze A, poczta Grotniki, dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1G/00049521/1.

Opis nieruchomości:

Przedmiotowe udziały stanowią zabudowaną nieruchomością gruntową, oznaczoną jako jedna działka geodezyjna o nr 252/7 o powierzchni 0,7001 ha. Teren przedmiotowej działki jest zabudowany budynkami, budowlami i urządzeniami tworzącymi funkcjonującą stację paliw. Działka w swojej południowej części jest zagospodarowana, zabudowana i uzbrojona – urządzona jest tam stacja paliw, natomiast w swojej północnej części nie jest zagospodarowana, zabudowana i uzbrojona – porośnięta częściowo pojedynczymi drzewami i zakrzewieniami.

 

Licytacje odbędą się według następującego porządku:

1) o godzinie 10:40 licytacja udziału (…) wynoszącego 1/2 części we współwłasności nieruchomości położonej: 95-073 Jedlicze A, poczta Grotniki, ul. Aleksandrowska 87, gmina Zgierz dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu V Wydz. Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LD1G/00049521/1.

Suma oszacowania udziału (…) wynoszącego 1/2 części we współwłasności nieruchomości wynosi 531 650,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 354 433,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 53 165,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu, stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także przelewem bankowym na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Zgierzu 88 10203440 0000 7902 0015 9996 nie później w dniu poprzedzającym przetarg z zastrzeżeniem, że datą wpłaty rękojmi jest dzień uznania środków na rachunku bankowym komornika.

 

2) o godzinie 10:50 licytacja udziału (…) wynoszącego 1/2 części we współwłasności nieruchomości położonej: 95-073 Jedlicze A, poczta Grotniki, ul. Aleksandrowska 87, gmina Zgierz dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu V Wydz. Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LD1G/00049521/1.

Suma oszacowania wynosi 531 650,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 354 433,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 53 165,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA I Oddział w Zgierzu 88 10203440 0000 7902 0015 99969996 nie później w dniu poprzedzającym przetarg z zastrzeżeniem, że datą wpłaty rękojmi jest dzień uznania środków na rachunku bankowym komornika .

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Zgierzu mieszczącym się pod adresem: Sokołowska 6, Zgierz, 95-100 Zgierz.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Aleksandrowska
Miasto: Jedlicze
Województwo: podkarpackie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone