strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Krystyna Chryplewicz, Zbigniew Chryplewicz, Bożena Sowicka Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej "INSAN" w upadłości likwidacyjnej
Sprzedaż przedsiębiorstwa jako całości
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-06-24
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: Sprzedaż przedsiębiorstwa jako całości
Cena wywoławcza: 0,00
Forma sprzedaży: Przetarg ofertowy
KM:
Opis:

 

 

Syndyk masy upadłości

Krystyny Chryplewicz, Bożeny Sowieckiej i Zbigniewa Chryplewicza

Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej „INSAN" spółka cywilna w Polkowicach

w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Polkowicach

oferuje do sprzedaży przedsiębiorstwo jako całości

w rozumieniu art. 551 Kodeksu Cywilnego jako zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do realizacji zadań gospodarczych, w skład którego wchodzą w szczególności:

1. Nieruchomość: prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 389/2 o pow.0,5819 ha położonej w Polkowicach, objętej księgą wieczystą KW nr LE1U/00066479/2 wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków i budowli.

2. Maszyny,  urządzenia,  środki transportu i  inne ruchomości  istniejące na dzień sprzedaży przedsiębiorstwa.

3. Wartości niematerialne i prawne istniejące na dzień sprzedaży przedsiębiorstwa.

 

Wyłączeniu ze sprzedaży podlegają środki pieniężne na rachunkach bankowych i w kasie przedsiębiorstwa, wierzytelności przysługujące upadłym oraz dokumentacja księgowa, pracownicza niezbędna do prowadzenia postępowania upadłościowego.

Sprzedaż odbędzie się w formie pisemnego przetargu ofertowego. Pisemne oferty z dopiskiem „Przetarg sygn. akt V GUp 17/13" należy składać w terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia o przetargu (decyduje data stempla pocztowego lub data wskazana na potwierdzeniu przyjęcia) na adres Sądu Rejonowego w Legnicy Wydział V Gospodarczy ul. Złotoryjska 19, 59-220 Legnica. Cena wywoławcza sprzedaży została ustalona na kwotę 2 987 000,00zł (dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100).

Składający ofertę zobowiązany jest wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto nr 71 1910 1048 2414 1638 4873 0001, najpóźniej w chwili złożenia oferty. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.06.2016 r. o godz. 11:00 w sali nr 211 w siedzibie Sądu Rejonowego Wydział V Gospodarczy w Legnicy.

Szczegółowe warunki przetargu zostały określone w regulaminie przetargu, który pozostaje do wglądu w siedzibie upadłego lub w ww. sądzie.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu Syndyka 601 782 565.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Polkowice
Województwo: podlaskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone