strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Robert Wójcik w upadłości likwidacyjnej
Sprzedaż działek – Robert Wójcik
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-06-16
Godzina: 00:00:00
Przedmiot sprzedaży: Sprzedaż działek – Robert Wójcik
Cena wywoławcza: 75 300,00
Forma sprzedaży: przetarg nieograniczony
KM:
Opis:

 

 

 

Syndyk Masy Upadłości

Roberta Wójcika z Wałcza

tel. 606 236 293, e-mail: syndyk.sowirka@wp.pl

ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż:

 

Prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Piorunce k. Krynicy-Zdrój, opisanej w Księdze Wieczystej NS1M/00017326/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Nowym Sączu, X Wydział Zamiejscowy w Muszynie:

1)   działka gruntu nr 37/13, o powierzchni 0,4033 ha, cena wywoławcza 100 825 zł; zwolniona z VAT,

2)   działka gruntu nr 37/14, o powierzchni 0,3099 ha, cena wywoławcza 77 475 zł; zwolniona z VAT,

3)   działka gruntu nr 37/15, o powierzchni 0,3137 ha, cena wywoławcza 78 425 zł; zwolniona z VAT,

4)   działka gruntu nr 37/16, o powierzchni 0,3292 ha, cena wywoławcza 82 300 zł; zwolniona z VAT,

5)   działka gruntu nr 37/17, o powierzchni 0,3403 ha, cena wywoławcza 85 075 zł; zwolniona z VAT,

6)   działka gruntu nr 37/18, o powierzchni 0,3310 ha, cena wywoławcza 82 750 zł; zwolniona z VAT,

7)   działka gruntu nr 37/19 o powierzchni 0,3012 ha, cena wywoławcza 75 300 zł; zwolniona z VAT,

8)   działka gruntu nr 37/20 o powierzchni 0,3014 ha, cena wywoławcza 75 350 zł; zwolniona z VAT.

W planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Krynica Zdrój, teren przeznaczony jest dla lokalizacji obiektów mieszkalnych, jednorodzinnych lub mieszkalno-pensjonatowych.

Pisemne oferty (w języku polskim) zawierające:

  • imię i nazwisko, lub nazwę oferenta,
  • nip, pesel, adres i telefon kontaktowy (KRS, CEIDG),
  • proponowaną cenę nabycia nie niższą od ceny wywoławczej,
  • dowód wpłacenia wadium,

należy składać w zaklejonych kopertach w Sądzie Rejonowym w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, ul. Gen. Wł. Andersa 34, do dnia 14.06.2016 r. do godziny 15:00 ze wskazaniem sygn. akt VII GUp 41/15 z dopiskiem „Przetarg na zakup nieruchomości (nr działki) Roberta Wójcika w upadłości likwidacyjnej”. W przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty, datą wpływu oferty jest data stempla pocztowego.

Do oferty należy dołączyć:

  • oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i stanem technicznym przedmiotu sprzedaży,
  • zobowiązanie do pokrycia opłat związanych z przeniesieniem prawa własności.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej dla danej działki, na rachunek: Robert Wójcik w upadłości likwidacyjnej prowadzonego przez BS Człuchów nr 59 9326 0006 0042 8237 3000 0010 w terminie do dnia 14.06.2016 r., które zostanie zaliczone na poczet ceny w przypadku wybrania oferty i skutecznego zawarcia umowy sprzedaży przedmiotu przetargu lub ulegnie przepadkowi w przypadku nie przystąpienia do umowy w określonym przez syndyka terminie. Wadium uczestników, których oferta nie zostanie wybrana zostanie zwrócona w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Rozpatrzenie ofert i ustalenie nabywcy nastąpi w dniu 16.06.2016 r.

-       godz. 12:00 – działka gruntu nr 37/13,

-       godz. 12:10 – działka gruntu nr 37/14,

-       godz. 12:20 – działka gruntu nr 37/15,

-       godz. 12:30 – działka gruntu nr 37/16,

-       godz. 12:40 – działka gruntu nr 37/17,

-       godz. 12:50 – działka gruntu nr 37/18,

-       godz. 13:00 – działka gruntu nr 37/19,

-       godz. 13:10 – działka gruntu nr 37/20,

w siedzibie Sądu Rejonowego VII Wydział Gospodarczy, ul. Andersa 34, 75-950 Koszalin, sala numer 17.

O wyniku rozpatrzenia ofert wszyscy oferenci zostaną powiadomieni.

Zastrzega się prawo negocjacji z oferentami, których oferty są zbliżone co do ceny, przy czym za oferty zbliżone cenowo uważa się te, w których różnica w oferowanych cenach nie przekracza 5%, względnie pozostawienia przetargu bez rozstrzygnięcia.

Syndyk zastrzega sobie prawo przepadku wadium na rzecz masy upadłości w przypadku uchylenia się oferenta od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży przedmiotu przetargu.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Piorunka
Województwo: zachodniopomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone