strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Mieszkaniowa Spółdzielnia Budownictwa Ekologicznego w upadłości likwidacyjnej
Sprzedaż działki o pow. 4 555,00 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-06-30
Godzina: 09:00:00
Przedmiot sprzedaży: Sprzedaż działki o pow. 4 555,00 m2
Cena wywoławcza: 0,00
Forma sprzedaży: Przetarg ofertowy
KM:
Opis:

 

 

 

Syndyk masy upadłości Mieszkaniowej Spółdzielni Budownictwa Ekologicznego w Gdańsku w upadłości likwidacyjnej działając na podstawie art. 320 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U nr 60 poz. 535 z późn. zm.) oraz na warunkach określonych w Regulaminie Przetargu ustalonym przez Sędziego-komisarza ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż:

 

1.   prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Gdańsku, obręb Osowa, przy ulicy Antygony, działka oznaczona nr 1231/54 o pow. 4 556,00 m2 (słownie: cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć), dla której Sąd rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział III Ksiąg Wieczystych w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą numer GD1G/00084882/1, stanowiącej drogę, której wartość  rynkową wg opinii rzeczoznawcy majątkowego Krzysztofa Olszewskiego z lipca 2013 r. oszacowano na kwotę „O” zł, za najwyższą oferowaną cenę.

 

Wadium na poczet ceny nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Gdańsku, obręb Osowa, przy ulicy Antygony, stanowiącej działkę oznaczoną nr 1231/54 o pow. 4 556,00 m2 wynosi 500,00 zł i winno być wniesione przelewem na rachunek bankowy

Mieszkaniowej Spółdzielni Budownictwa Ekologicznego w Gdańsku w upadłości likwidacyjnej w banku BGŻ Oddział w Starogardzie Gd. 94 2030 0045 1110 0000 0216 3550 najpóźniej do dnia 27 czerwca 2016 roku pod rygorem odrzucenia oferty.

 

Za termin wpłaty wadium uważa się datę wpływu wadium na konto organizatora.

 

Oferty należy składać do dnia 27 czerwca 2016 roku osobiście na biuro podawcze Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk albo za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu do Sądu). Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie będą odrzucone.

Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią przed otwarciem koperty.

Koperty należy zaadresować: VI Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, Sędzia-komisarz SSR Jacek Werengowski, (sygn. akt VI GUp 17/11) z dopiskiem w kolorze czerwonym „Przetarg na zakup nieruchomości”.

 

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 30 czerwca 2016 roku, o godzinie 9:00, w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk w sali B 65.

 

Osoby zainteresowane udziałem w przetargu mogą uzyskać szczegółowe informacje o przetargu i zapoznać się z Regulaminem w sekretariacie VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku i w Biurze Spółdzielni w Gdańsku przy ulicy Matemblewskiej 42, w dni powszednie w godzinach od 9:00-15:00. Przedmiot przetargu można oglądać po uzgodnieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 606 963 661, od daty ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Gdańsk
Województwo: zachodniopomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone