strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Pruszkowie Sebastian Dulko
Zabudowana działka o pow. 725,00 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-08-24
Godzina: 13:50:00
Przedmiot sprzedaży: Zabudowana działka o pow. 725,00 m2
Cena wywoławcza: 892 667,25
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 6757/14
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW WA1P/00004627/6

(dotyczy sygn. akt I Co 397/16)

w sprawach egzekucyjnych prowadzonych pod wspólną sygnaturą akt Km 6757/14

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Sebastian Dulko (tel. (22) 723 01 55, (22) 753 57 00) na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

24 sierpnia 2016 r. o godz. 13:50

 

w budynku Sądu Rejonowego w Pruszkowie mającego siedzibę w Pruszkowie przy ul. Kraszewskiego 22 w sali nr XII, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości (działka ewidencyjna nr 379/2 o powierzchni 725,00 m2). Na działce usytuowane są następujące budynki (zgodnie z kartoteką budynków):

  • budynek niemieszkalny (nr 1) o funkcji: zbiorniki, silosy i budynki magazynowe. Budynek posiada jedną kondygnację naziemną, brak podpiwniczenia. Wykonany w technologii murowanej o powierzchni użytkowej 86,40 m2,
  • budynek przemysłowy (nr 2) – budynek posiada jedną kondygnację naziemną, brak podpiwniczenia, wykonany w technologii murowanej o powierzchni użytkowej 108,80 m2,
  • budynek przemysłowy (nr 3) – budynek posiada jedną kondygnację naziemną, brak podpiwniczenia, wykonany w technologii murowanej o powierzchni użytkowej 64,80 m2,
  • budynek przemysłowy (nr 4) – budynek posiada dwie kondygnacje naziemne, brak podpiwniczenia, wykonany w technologii murowanej o powierzchni użytkowej 157,20 m2;

położonej w Michałowicach przy ul. Mickiewicza 18, 05-816 Michałowice, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1P/00004627/6 – stanowiącej własność dłużnika: (…).

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 1 190 223,00 zł (słownie: jeden milion sto dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście dwadzieścia trzy złote) brutto, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 892 667,25 zł (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące  sześćset sześćdziesiąt siedem złotych dwadzieścia pięć groszy). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 119 022,30 zł (słownie: sto dziewiętnaście tysięcy dwadzieścia dwa złote trzydzieści groszy).

Rękojmię należy złożyć na konto komornika w:

Bank Polska Kasa Opieki SA O. Piastów nr 31 1240 6407 1111 0000 5098 3483.

Zgodnie z art. 962 § 1 k.p.c. rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 18:00

oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie przy Kraszewskiego 22 w Sekretariacie I Wydziału Cywilnego w godzinach pracy Sekretariatu a także w Kancelarii Komornika Sądowego w każdą środę od godz. 9:00 do godz. 17:00.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Mickiewicza
Miasto: Michałowice
Województwo: mazowieckie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone