strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj

Nieruchomości o pow. 4,6600 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-07-08
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomości o pow. 4,6600 ha
Cena wywoławcza: 387 594,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 245/00
Zdjęcia:
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie Tomasz Wojciechowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

8 lipca 2016 r. o godz. 10:00

w budynku Sądu Rejonowego w Jędrzejowie z siedzibą przy 11 Listopada 74, 28-300 Jędrzejów, odbędzie się

PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości należącej do dłużnika, położonej przy Olszówka, Olszówka Stara, gm. Wodzisław, 28-330 Wodzisław, dla której Sąd Rejonowy w Jędrzejowie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KI1J/00000972/9.

Opis nieruchomości:

nieruchomość gruntowa zabudowana, zlokalizowana we wsi Olszówka Stara, gm. Wodzisław, składająca się z działek gruntu oznaczonych w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie numerami ewidencyjnymi: 111, 136, 213, 224 i 225 Obręb 35 - Olszówka Stara o łącznej powierzchni 4,6600 ha, dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jędrzejowie urządzona jest księga wieczysta o numerze KW KI1J/00000972/9.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 516 792,00 zł. Cena wywołania wynosi – 387 594,00 zł, wartość rękojmi – 51 680,00 zł. WYCENA DZIAŁEK: - działka rolna numer 111 o powierzchni 0,1400 ha oszacowana jest na kwotę – 1 485,00 zł, cena wywołania wynosi – 1 114,00 zł, wartość rękojmi - 149,00 zł - działka rolna numer 225 o powierzchni 0,0600 ha oszacowana jest na kwotę - 637,00 zł, cena wywołania wynosi - 478,00 zł, wartość rękojmi - 64,00 zł - działka rolna numer 136 o powierzchni 0,5500 ha oszacowana jest na kwotę – 7 313,00 zł cena wywołania wynosi – 5 485,00 zł, wartość rękojmi - 732,00 zł - działka numer 224 (pow. 0,3200 ha) oraz północna część działki numer 213 (pow. 3,5900 ha) zabudowane są budynkiem mieszkalnym, częścią budynku owczarni nr 1, budynkiem owczarni numer 2, częścią budynku owczarni nr 3, budynkiem stodoły, budynkiem garażowym nr 1, budynkiem garażowym nr 2, budynkiem gospodarczym, działki częściowo ogrodzone, na nieruchomości znajdują się: studnia, szambo, silos, częścią składową nieruchomości jest drzewostan modrzewiowy i świerkowy oraz drzewa i krzewy ozdobne, działka uzbrojona w media: wodę, energię elektryczną, pozostała część działki numer 213 to grunty rolne) oszacowane są na kwotę 507 357,00 zł, cena wywołania wynosi – 380 518,00 zł, wartość rękojmi – 50 736,00 zł.

Suma oszacowania wynosi 516 792,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 387 594,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 51 679,20 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank PEKAO S.A. o. Jędrzejów 28 1240 4416 1111 0000 4958 6019.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Olszówka Stara
Województwo: świętokrzyskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone