strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Spółdzielnia MUSI w upadłości likwidacyjnej
Sprzedaż nieruchomości – Spółdzielnia Musi
(inne - inne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-07-10
Godzina: 00:00:00
Przedmiot sprzedaży: Sprzedaż nieruchomości – Spółdzielnia Musi
Cena wywoławcza: 287 924,00
Forma sprzedaży: sprzedaż z wolnej reki
KM:
Opis:

 

 

SYNDYK - ogłasza nieograniczony konkurs ofert

na sprzedaż z wolnej ręki atrakcyjnych nieruchomości upadłego Spółdzielnia MUSI w upadłości likwidacyjnej w Krakowie zgodnie z Postanowieniem Sędziego-komisarza   

z dnia 1.06.2016 r., sygn. akt VIII GUp 94/1529, tj.:

1. nieruchomości (działka nr 6237/3 o pow. 0,0399 ha zabudowanej 3–kondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 93 m2. Położonej w Bochni przy ul. Sądeckiej 16, dla której Sąd Rejonowy w Bochni V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer TR1O/00069375/2 za cenę nie niższą niż cena oszacowania - 394 303,00 zł.

2. Lokal usługowo-mieszkalny w Tarnowie przy ul. Bema 4-8 nr 15 usytuowany na I piętrze o pow. 114 m2 (własnościowe prawo do lokalu w budynku wielorodzinnym Spółdzielni „NADZIEJA” w Tarnowie) – przydział nr 544 za cenę nie niższą niż cena oszacowania, tj. 287 924,00 zł.

 Oferent przystępujący do „konkursu” winien wpłacić wadium w kwocie 10% ceny oszacowania (40 000,00 zł dla nieruchomości z pkt. Nr 1 – Bochnia i 30 000,00 zł dla nieruchomości z pkt. Nr 2 - Tarnów) na rachunek bankowy Spółdzielnia MUSI, Kraków, ul. Celna 9 nr 74 1020 2892 0000 5702 0587 5234.

Dla wybranego oferenta wadium zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia. Pozostałe wadia zostaną niezwłocznie zwrócone. Wadium przepada jeżeli wyłoniony w ramach konkursu ofert oferent nie przystąpi do zawarcia umowy sprzedaży w terminie 30 dni od daty zatwierdzenia wyboru oferenta przez Sędziego-komisarza.

Operat szacunkowy do wglądu w biurze syndyka po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu tel. 503 169 678, e-mai: z.typrowicz@o2.pl. Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „KONKURS” - Sygn. Akt: VIII GUp 94/15 należy przesłać listem poleconym w terminie do dnia 29.06.2016 r. na adres: Biuro Syndyka, 30-619 Kraków ul. Turniejowa 73F/50. Oferta winna zawierać: nazwę, siedzibę i status prawny oferenta, oferowaną cenę nabycia i sposób jej zapłaty, oświadczenie, iż oferent zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu oferty, potwierdzenie wpłacenia wadium. Wszelkie opłaty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca. Rozstrzygnięcie konkursu (wybór oferenta) nastąpi w terminie do dnia 10.07.2016 r. Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyn i prowadzenia dodatkowych rokowań z wybranymi oferentami. Wynik konkursu będzie obowiązujący po jego akceptacji przez Sędziego-komisarza.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone