strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Halina Malińska osoba nieprowadząca działalności gospodarczej
Sprzedaż lokalu mieszkalnego o pow. 49 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-06-30
Godzina: 12:00:00
Przedmiot sprzedaży: Sprzedaż lokalu mieszkalnego o pow. 49 m2
Cena wywoławcza: 0,00
Forma sprzedaży: przetarg nieograniczony
KM:
Opis:

 

 

 

PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY

 

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym, obejmującym likwidację majątku, Haliny Malińskiej osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Mysłowicach ogłasza sprzedaż w drodze przetargu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego o powierzchni 49 m2 położonego w Mysłowicach przy ul. Korfantego 19/2, składającego się z przedpokoju, kuchni, łazienki, w.c., dwóch pokoi, położonego na parterze budynku, dla którego Sąd Rejonowy w Mysłowicach Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer KA1L/00032212/5 za cenę minimalną nie niższą niż 119 070,00 zł (słownie: sto dziewiętnaście tysięcy siedemdziesiąt złotych 00/100).

I.   Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

1. Sporządzenie oferty, która winna być zapakowana w zamkniętą kopertę opatrzoną dopiskiem „Halina Malińska osoba nieprowadząca działalności gospodarczej, zamieszkała w Mysłowicach - OFERTA PRZETARGOWA - Sygn. akt VIII GUp 76/15/S oraz dopiskiem „NIE OTWIERAĆ”, i dostarczona do Kancelarii Notarialnej Notariusz Agnieszki Szczęsnej-Ligęza w Krakowie (30-202) przy ul. Królowej Jadwigi 8/2, w godzinach pracy Kancelarii Notarialnej, do dnia 28 czerwca 2016 r. przy czym za datę złożenia oferty, także nadanej w formie przesyłki, uważa się datę jej wpływu do Kancelarii Notarialnej.

2. Wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na nr rachunku bankowego 78 1020 2498 0000 8802 0582 0180 do dnia 28 czerwca 2016 r.

II.  Oferta kupna powinna zawierać:

1. pełne dane oferenta: firmę lub imię i nazwisko, siedzibę, dokładny adres, telefon kontaktowy oraz podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru oferenta,

2. proponowaną cenę zakupu,

3. oświadczenie o zapoznaniu się oferenta ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości,

4. oświadczenie, iż oferent nie jest  syndykiem, Sędzią-komisarzem, przedstawicielem upadłego oraz ich małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem oraz powinowatym w tej samej linii lub stopniu,

5. zobowiązanie się oferenta do pokrycia wszystkich opłat związanych z przeniesieniem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,

6. oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z regulaminem i akceptacji warunków i zasad przetargu.

III.  Rozpoznanie ofert odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Notariusz Agnieszki Szczęsnej-Ligęzy w Krakowie przy ul. Królowej Jadwigi 8/2 w dniu 30 czerwca 2016 r. o godzinie 12:00.

1. przetarg nie dochodzi do skutku w razie niezgłoszenia oferty spełniającej warunki, o których mowa w pkt. I.1 i pkt. I.2,

2. Syndyk dokonuje wyboru oferty, w której cena nabycia wskazana przez oferenta jest najwyższa,

3. wadium wniesione przez wybranego oferenta zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia, zaś pozostałym oferentom zostanie zwrócone w terminie czternastu dni od dnia rozpoznania ofert,

4. wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy, w terminie wyznaczonym przez Organizatora Przetargu,

5. wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli oferent zamieści w złożonej ofercie nieprawdziwe dane,

6. nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zapłaty ceny, najpóźniej w dniu poprzedzającym zawarcie umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, a za datę zapłaty uważa się chwilę wpływu środków finansowych na rachunek bankowy podany przez Organizatora Przetargu,

7. organizator Przetargu zastrzega sobie prawo do wyboru kancelarii notarialnej oraz przeniesienia terminu zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego bez podania przyczyny,

8. brak zapłaty całej ceny sprzedaży w wyznaczonym terminie daje syndykowi prawo do odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży z winy oferenta,

9. wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje w terminie uzgodnionym z Organizatorem Przetargu,

10. oferta złożona w toku przetargu pisemnego przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta, lub gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert, bądź w przypadku odstąpienia przez Organizatora Przetargu od podpisania umowy,

11. opis i oszacowanie nieruchomości znajdują się, do wglądu, w Biurze Organizatora Przetargu w Dąbrowie Górniczej przy ul. 11 Listopada 1,

12. szczegółowe informacje na temat zasad i warunków przetargu znajdują się w regulaminie przetargu, do wglądu, w Biurze Organizatora Przetargu w Dąbrowie Górniczej przy ul. 11 Listopada 1,

13. wszelkie informacje o przetargu udzielane są pod nr tel. (32) 260 15 45, 513 859 790.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Korfantego
Miasto: Mysłowice
Województwo: śląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone