strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lesznie Jakub Kuś Kancelaria Komornicza w Gostyniu
Lokal mieszkalny w Gostyniu wraz z udziałem w budynku i gruncie
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-07-07
Godzina: 11:15:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny w Gostyniu wraz z udziałem w budynku i gruncie
Cena wywoławcza: 0,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 800/14, 938/14
Opis:

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gostyniu Jakub Kuś zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

7 lipca 2016 r. o godz. 11:15

 

w budynku Sądu Rejonowego w Gostyniu, przy ul.  Sądowej 1, w sali nr 21 odbędzie się:

 

DRUGA    LICYTACJA

 

udziału w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Gostyniu IV Wydział Ksiąg Wieczystych  prowadzi księgę wieczystą nr PO1Y/00034486/7, w postaci samodzielnego lokalu mieszkalnego położonego w Gostyniu, ul. Nad Kanią 40a/1 wraz z udziałem 1/2 w częściach wspólnych budynku i w gruncie. Działka o powierzchni 0,0297 ha zabudowana jest dwukondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej z wydzielonymi dwoma samodzielnymi lokalami mieszkalnymi. Licytowany jest udział w lokalu położonym na parterze. Lokal składa się z dwóch pokoi (13,93 m2 i 12,57 m2), kuchni (10,56 m2), łazienki (3,08 m2) i przedpokoju (3,08 m2). Powierzchnia użytkowa wynosi 43,22 m2. Do lokalu przynależy pomieszczenie piwniczne, użytkowane wspólnie z właścicielami drugiego lokalu.

Ww. udział w nieruchomości stanowi własność dłużnika: (…).

 

Udział w nieruchomości oszacowano na kwotę:  61 570,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 41 046,67 zł.

 

Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 ceny oszacowania nieruchomości, tj. sumę 6 157,00  zł, najpóźniej do dnia 6 lipca 2016 r.

w gotówce w kasie kancelarii Komornika Sądowego w Gostyniu, pl. Karola Marcinkowskiego 7/6 lub wpłacić na konto:

Bank BGŻ BNP Paribas SA 42 2030 0045 1110 0000 0219 5720

lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Za rękojmię skutecznie złożoną za pośrednictwem rachunku bankowego uważa się środki pieniężne, które wpłynęły na rachunek bankowy Komornika najpóźniej na dzień przed licytacją.

Akta postępowania egzekucyjnego wraz z operatem szacunkowym nieruchomości pozostają do wglądu w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w sekretariacie Sądu Rejonowego w Gostyniu, przy ulicy Sądowej 1, w godzinach pracy Sądu. Nieruchomość można oglądać w terminie dwóch tygodni przed licytacją.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie od egzekucji nieruchomości lub przedmiotów razem z  nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w  dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Pouczenie:

Stosownie do art. 767 kpc na czynności komornika przysługuje skarga do sadu rejonowego. Dotyczy to także zaniechania przez komornika dokonania czynności. Do rozpoznania skargi na czynności komornika właściwy jest sąd, przy którym działa komornik. Jeżeli do prowadzenia egzekucji został wybrany komornik poza właściwością ogólna, skargę rozpoznaje sąd, który byłby właściwy według ogólnych zasad. Do rozpoznania skargi na czynności komornika właściwy jest Sąd Rejonowy w Gostyniu I Wydział Cywilny.

Skargę może złożyć strona lub inna osoba, której prawa zostały przez czynności lub zaniechanie komornika naruszone bądź zagrożone. Skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżona czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem. Skargę wnosi się do sądu w terminie tygodniowym od dnia czynności, gdy strona lub osoba, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona, w innych wypadkach - od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności strony lub osoby, której prawo zostało przez czynności komornika naruszone bądź zagrożone, a w braku zawiadomienia - od dnia dowiedzenia się przez skarżącego o dokonanej czynności.

Skargę na zaniechanie przez komornika czynności wnosi się w terminie tygodniowym od dnia, w którym czynność powinna być dokonana.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gostyniu Jakub Kuś zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

7 lipca 2016 r. o godz. 11:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Gostyniu, przy ul.  Sądowej 1, w sali nr 21 odbędzie się:

 

DRUGA    LICYTACJA

 

udziału w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Gostyniu IV Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą prowadzi księgę wieczystą nr PO1Y/00034487/4, w postaci samodzielnego lokalu mieszkalnego położonego w Gostyniu, ul. Nad Kanią 40a/2 wraz z udziałem 1/2 w częściach wspólnych budynku i w gruncie. Działka o powierzchni 0,0297 ha zabudowana jest dwukondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej z wydzielonymi dwoma samodzielnymi lokalami mieszkalnymi. Licytowany jest udział w lokalu położonym na pierwszym piętrze. Lokal składa się z pokoju, kuchni, łazienki i korytarza. Powierzchnia użytkowa wynosi 40,44 m2. Ponadto lokal posiada taras (10,19 m2) i loggię (3,94 m2). Do lokalu przynależy pomieszczenie piwniczne, użytkowane wspólnie z właścicielami drugiego lokalu.

Ww. udział w nieruchomości stanowi własność dłużnika: (…).

 

Udział w nieruchomości oszacowano na kwotę:  60 540,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 40 360,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 ceny oszacowania nieruchomości, tj. sumę 6 054,00  zł, najpóźniej do dnia 6 lipca 2016 r.

w gotówce w  kasie kancelarii Komornika Sądowego w Gostyniu, pl.  Karola Marcinkowskiego 7/6 lub wpłacić na konto:

Bank BGŻ BNP Paribas SA 42 2030 0045 1110 0000 0219 5720

lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Za rękojmię skutecznie złożoną za pośrednictwem rachunku bankowego uważa się środki pieniężne, które wpłynęły na rachunek bankowy Komornika najpóźniej na dzień przed licytacją.

Akta postępowania egzekucyjnego wraz z operatem szacunkowym nieruchomości pozostają do wglądu w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w sekretariacie Sądu Rejonowego w Gostyniu, przy ulicy Sądowej 1, w godzinach pracy Sądu. Nieruchomość można oglądać w terminie dwóch tygodni przed licytacją.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie od egzekucji nieruchomości lub przedmiotów razem z  nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w  dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.                 

Pouczenie:

Stosownie do art. 767 kpc na czynności komornika przysługuje skarga do sadu rejonowego. Dotyczy to także zaniechania przez komornika dokonania czynności. Do rozpoznania skargi na czynności komornika właściwy jest sąd, przy którym działa komornik. Jeżeli do prowadzenia egzekucji został wybrany komornik poza właściwością ogólna, skargę rozpoznaje sąd, który byłby właściwy według ogólnych zasad. Do rozpoznania skargi na czynności komornika właściwy jest Sąd Rejonowy w Gostyniu I Wydział Cywilny.

Skargę może złożyć strona lub inna osoba, której prawa zostały przez czynności lub zaniechanie komornika naruszone bądź zagrożone. Skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżona czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem. Skargę wnosi się do sądu w terminie tygodniowym od dnia czynności, gdy strona lub osoba, której prawo zostało p

rzez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona, w innych wypadkach - od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności strony lub osoby, której prawo zostało przez czynności komornika naruszone bądź zagrożone, a w braku zawiadomienia - od dnia dowiedzenia się przez skarżącego o dokonanej czynności.

Skargę na zaniechanie przez komornika czynności wnosi się w terminie tygodniowym od dnia, w którym czynność powinna być dokonana.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Nad Kanią
Miasto: Gostyń
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone