strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj

Nieruchomości o pow. 0,7700 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-07-15
Godzina: 09:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomości o pow. 0,7700 ha
Cena wywoławcza: 286 667,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 2491/15
Zdjęcia:
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
   nr KW ZG1S/00030284/2

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie Maciej Barski tel. (68) 382 27 81 na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

15 lipca 2016 r. o godz. 9:00

w budynku Sądu Rejonowego w Świebodzinie mającego siedzibę przy Park Chopina 3 w sali nr 1, odbędzie się

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

należącej do dłużniczki, położonej: 66-312 Rogoziniec, Rogoziniec, dla której  Sąd Rejonowy w Świebodzinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 30284 (NKW ZG1S/00030284/2) składającej się obecnie z działki nr 311/11  o powierzchni 0.7700 ha która stanowi teren  przemysłowo- wytwórczy i jest zabudowana halą magazynową -powierzchnia zabudowy 3 080,70 m2, wiatą stalową o pow. zabudowy 252 m2 oraz  utwardzeniem terenu około 1100 m2. Działka ma kształt prostokąta, nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej , dostęp ten jest realizowany przez działkę 311/14. Dla licytowanej działki nie jest ustanowiona służebność przechodu i przejazdu.
Licytowana nieruchomość jest przedmiotem dzierżawy zgodnie z umową do 4.11.2030 r.

Suma oszacowania wynosi 430 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 286 667,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 43 000,00 zł.

Wartość prawa zobowiązaniowego za okres 12 miesięcy wynosi 71 700,00 zł.

Rękojmia powinna być wpłacona albo na konto komornika

BZ WBK SA 1 O. w Świebodzinie 98 1090 1593 0000 0000 5902 8190

z dopiskiem  na przelewie:  wadium Km 2491/15, albo gotówką w siedzibie kancelarii w Świebodzinie Plac Wolności 1B/5 nie później niż w dniu poprzedzającym licytację do godz. 15:00.
Osoby wpłacające wadium zobowiązane są do okazania się potwierdzeniem dokonanej wpłaty oraz wskazania konta bankowego, na które  należy dokonywać ewentualnego zwrotu wpłaconej kwoty.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie  oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie przy Park Chopina 3 w  Wydz. Cywilnym odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Na podstawie art.1 ust.1 pkt 1a ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlega umowa sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych. Wobec powyższego, kupujący na licytacji u komornika zobowiązany jest do zapłaty podatku oraz złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od  daty uprawomocnienia się postanowienia przysądzającego własność.

Licytacja może się nie odbyć z przyczyn niezależnych od komornika.

 

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Rogoziniec
Województwo: lubuskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone