strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
JK METAL sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej
Sprzedaż przedsiębiorstwa
(inne - inne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-07-07
Godzina: 00:00:00
Przedmiot sprzedaży: Sprzedaż przedsiębiorstwa
Cena wywoławcza: 1 100 000,00
Forma sprzedaży: inne
KM:
Zdjęcia:
Opis:

 

 

Syndyk masy upadłości JK Metal spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Świdnicy,

                                      58-100 Świdnica, ul. Równa 20

 

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż przedsiębiorstwa upadłej spółki oferowanego jako całość.

 

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego, w rozumieniu art. 551 kodeksu cywilnego, oferowanego do sprzedaży jako całość zgodnie z art. 316 ust. 1 oraz ze skutkami określonymi w art. 317 Prawa upadłościowego i naprawczego.

 

Na przedmiot sprzedaży, tj. przedsiębiorstwo jako całość, składają się:

a) prawo własności maszyn i urządzeń - środków trwałych (grupy 3-8 KRST),

b) prawo własności wyposażenia,

c) prawo własności przyrządów oraz wartości niematerialnych i prawnych.

 

Z przedmiotu sprzedaży wyłączone są:

a) środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych,

b) zapasy magazynowe i produkcja w toku,

c) należności przysługujących upadłemu,

d) przyrządy udostępnione upadłemu przez zleceniodawców.

 

Opisany wyżej przedmiot sprzedaży stanowiący masę upadłości przedsiębiorstwa JK Metal spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Świdnicy, oferuje się do sprzedaży w całości w trybie pisemnego przetargu ofertowego za cenę wywoławczą nie niższą niż wartość oszacowania, tj. 1 100 000,00 zł (słownie: jeden milion sto tysięcy złotych) według poniższych zasad:

1) Oferty nabycia przedsiębiorstwa w całości należy składać w terminie do dnia 1.07.2016 roku w biurze podawczym Sądu lub listem poleconym na adres: Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy, ul. Słowackiego 10, 58-300 Wałbrzych, z dopiskiem na kopercie „Oferta przetargowa JK Metal (sygnatura akt VI GUp 6/16 ) - nie otwierać”. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Sądu.

2) Składający ofertę winien wpłacić wadium w wysokości 110 000,00 złotych (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych) w terminie do 1.07.2016 roku (data uznania rachunku), na rachunek bankowy JK Metal spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Świdnicy, w mBanku, o numerze 47 1140 1140 0000 2134 8300 1001. Decyduje data wpływu środków na podany rachunek bankowy masy upadłości.

3) Oferta powinna zawierać:

a) oznaczenie oferenta, proponowaną cenę nabycia przedsiębiorstwa, podpis oferenta lub upoważnionej przez oferenta osoby działającej w jego imieniu,

b) oryginał lub uwierzytelnioną notarialnie kserokopię zaświadczenia o wpisie do właściwego rejestru przedsiębiorców albo poświadczoną notarialnie kserokopię dowodu osobistego, jeżeli oferentem jest osoba fizyczna,

c) oryginał lub uwierzytelnioną notarialnie kserokopię decyzji właściwego Urzędu Skarbowego o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP),

d) oryginał lub uwierzytelnioną notarialnie kserokopię zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON wydanym przez właściwy Urząd Statystyczny,

e) oryginał ewentualnie udzielonego pełnomocnictwa albo jego kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza,

f) oświadczenie o wyrażeniu zgody na pokrycie wszelkich kosztów związanych z przeniesieniem własności,

g) oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem przedmiotu przetargu, w tym prawnym i technicznym, oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 k.c, (Uwaga: stan prawny i faktyczny sprzedawanego przedsiębiorstwa może różnić się od przedstawionego w opisie i oszacowaniu),

h) oświadczenie, że oferent nie należy do grona osób określonych w punkcie 16 Regulaminu przetargu,

i)        dowód wpłaty wadium na rachunek bankowy masy upadłości,

j) oświadczenie o zobowiązaniu się do odrębnego zakupienia zapasów materiałów i surowców oraz tzw. produkcji w toku, według stanu na dzień nabycia przedsiębiorstwa.

4) Rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 7.07.2016 roku o godz. 9:30 w budynku Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, ul. Słowackiego 10, sala nr 19, w obecności Sędziego-komisarza i przybyłych oferentów.

5) Wyboru oferty dokona Syndyk, a zatwierdzenia dokona Sędzia-komisarz.

6) Oferent, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest zawrzeć umowę sprzedaży w terminie jednego miesiąca od dnia uprawomocnienia się postanowienia Sędziego-komisarza o zatwierdzeniu wyboru oferty, i do dnia zawarcia umowy, winien wpłacić całą zaoferowaną cenę.

7) Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została wybrana, podlega zaliczeniu na cenę nabycia, a w razie niezawarcia umowy sprzedaży w terminie określonym w pkt. 6 z winy oferenta, wadium przepada na rzecz masy upadłości. Innym oferentom wadium zostanie zwrócone w ciągu trzech dni roboczych od dnia, w którym przetarg został rozstrzygnięty.

8) Zastrzega się prawo Syndyka do odwołania przetargu w całości lub w części, każdym czasie oraz bez podania przyczyny jego odwołania, a także prawo jego unieważnienia na każdym etapie postępowania przetargowego, bez podania przyczyny.

9) Szczegółowe warunki sprzedaży określa Regulamin przetargu.

10) Z przedmiotem sprzedaży można się zapoznać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 694 001 314.

 

Pobierz: Opinia biegłego s. tyt.pdf

 

Pobierz: Opinia biegłego s. środkowa.pdf

 

Pobierz: Regulamin przetargu.pdf

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Równa
Miasto: Świdnica
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone