strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Prokopowicz Dorota w upadłości likwidacyjnej
Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. 167,63 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-07-12
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. 167,63 m2
Cena wywoławcza: 100 830,00
Forma sprzedaży: Przetarg ofertowy
KM:
Opis:

 

 

 

Syndyk Masy Upadłości

Doroty Prokopowicz z Wałcza

tel. 606 236 293, e-mail: syndyk.sowirka@wp.pl

ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż:


Udziału do 1/2 części nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 167,63 m2, działka gruntu nr 2057 o powierzchni 657 m2, położonego w Wałczu, przy ul. Wilczej 33 dla której Sąd Rejonowy w Wałczu prowadzi Księgę Wieczystą nr KO1W/00009628/5.

 

Cena wywoławcza 100 830,00 zł, zwolnione z podatku VAT.

 

Pisemne oferty zawierające:

  • imię i nazwisko lub nazwę oferenta,
  • nip, pesel, adres i telefon kontaktowy,
  • proponowaną cenę nabycia nie niższą od ceny wywoławczej, termin i formę zapłaty,
  • dowód wpłacenia wadium,

 

należy składać w zaklejonych kopertach w Sądzie Rejonowym w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, ul. gen. Wł. Andersa 34, do dnia 11.07.2016 r. do godziny 15:00 ze wskazaniem sygn. akt VII GUp 22/16 „of” z dopiskiem „Przetarg na zakup udziału w nieruchomości Doroty Prokopowicz w upadłości”. W przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty, datą wpływu oferty jest data stempla pocztowego.

Do oferty należy dołączyć:

  • oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i stanem technicznym przedmiotu sprzedaży,
  • zobowiązanie do pokrycia opłat związanych z przeniesieniem prawa własności,
  • oferta winna być sporządzona w języku polskim, bądź przetłumaczona przez tłumacza przysięgłego.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10 000,00 zł, na rachunek: Doroty Prokopowicz w upadłości prowadzonego przez BS Człuchów nr 31 9326 0006 0042 9612 3000 0010 w terminie do dnia 11.07.2016 r., które zostanie zaliczone na poczet ceny w przypadku wybrania oferty i skutecznego zawarcia umowy sprzedaży przedmiotu przetargu lub ulegnie przepadkowi w przypadku nie przystąpienia do umowy w określonym przez syndyka terminie. Wadium uczestników, których oferta nie zostanie wybrana zostanie zwrócona w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Rozpatrzenie ofert i ustalenie nabywcy nastąpi w dniu 12.07.2016 r. o godz. 10:00 w siedzibie Sądu Rejonowego VII Wydział Gospodarczy, ul. Andersa 34, 75-950 Koszalin,  sala numer 17.

O wyniku rozpatrzenia ofert wszyscy oferenci zostaną powiadomieni.

  • Zastrzega się prawo negocjacji z oferentami, ustalenia nabywcy w wyniku dodatkowo przeprowadzonej licytacji, względnie pozostawienia przetargu bez rozstrzygnięcia.
  • Syndyk zastrzega sobie prawo przepadku wadium na rzecz masy upadłości w przypadku uchylenia się oferenta od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży przedmiotu przetargu.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Wilcza
Miasto: Wałcz
Województwo: pomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone