strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Tarnowie Andrzej Czosnyka
Działki: 129/1 o pow. 2,91 ha; 773 o pow. 1,15 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-07-26
Godzina: 11:10:00
Przedmiot sprzedaży: Działki: 129/1 o pow. 2,91 ha; 773 o pow. 1,15 ha
Cena wywoławcza: 17 809,33
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 3399/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Andrzej Czosnyka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

26 lipca 2016 r. o godz. 11:10

 

w budynku Sądu Rejonowego w Tarnowie przy ul. Dąbrowskiego 27 (sala 8) odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiących własność dłużnika:

(…),

opisanych jako:

- działka nr 129/1 o pow. 2,91 ha – niezabudowana, położona w miejscowości Wola Lubecka gm. Ryglice, posiadająca założoną księgę wieczystą w IX Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie zs. w Tuchowie nr: TR2T/00085481/7.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 57 151,00 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy sto pięćdziesiąt jeden złotych).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 38 100,67 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy sto złotych 67/100 gr.).

 

- działka nr 773 o pow. 1,15 ha – niezabudowana, położona w miejscowości: Pogórska Wola gm. Skrzyszów, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr TR1T/00086150/8.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 26 714,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy siedemset czternaście złotych).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 17 809,33 zł (słownie: siedemnaście tysięcy osiemset dziewięć złotych 33/100 gr.).

 

Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości na rachunek bankowy komornika:

nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank SA

lub wpłacić ją w gotówce w kancelarii komornika mieszczącej się w Tarnowie przy ul. Tuchowskiej 20.

Kwota rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją lub winna zostać wpłacona na dzień przed licytacją w kancelarii komornika. Na poleceniu przelewu należy podać nazwisko lub nazwę dłużnika oraz wskazać nieruchomość, której dotyczy wpłata rękojmi.

Nieruchomości te można oglądać w dniu 19 lipca 2016 r. oraz 21 lipca 2016 r. w godz. od 10:00 do 11:00, zaś operaty szacunkowe tych nieruchomości znajdują się do wglądu w kancelarii komornika mieszczącej się w Tarnowie przy ul. Tuchowskiej 20.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (14) 627 56 68

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Wola Lubecka, Pogórska Wola
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone