strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
MONT-STAL Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej
Sprzedaż nieruchomości – MONT-STAL
(inne - inne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-07-15
Godzina: 00:00:00
Przedmiot sprzedaży: Sprzedaż nieruchomości – MONT-STAL
Cena wywoławcza: 0,00
Forma sprzedaży: inne
KM:
Opis:

 

 

Syndyk masy upadłości „MONT-STAL” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Policach

ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż łączną z wolnej ręki

nieruchomości należących do „MONT-STAL” Sp. z o.o. w Policach w upadłości likwidacyjnej.

Cena minimalna – 1 550 000,00 zł netto (milion pięćset pięćdziesiąt tysięcy).

1.    Przedmiotem sprzedaży są należące do „MONT-STAL” Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Policach

-       prawa użytkowania wieczystego zabudowanych działek gruntu 3064, 1971/19 o łącznej powierzchni 13 405,00 m2, dla których Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach prowadzi księgi wieczyste nr SZ2S/00004754/7 i SZ2S/00019094/0 położonych w Policach przy ulicy Fabrycznej 4, wraz z prawem własności budynków i budowli posadowionych na tychże działkach, m.in. hali produkcyjnej.

2.    Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

-       złożenie pisemnej oferty nabycia nieruchomości z proponowaną ceną kupna netto przekraczającą minimalną w zamkniętej kopercie z napisem ,.PRZETARG XII Gup 113/09” na adres: Syndyk masy upadłości „MONT-STAL“ Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, Biuro Syndyka: ul. Kopernika 8 lok. 2, 70-241 Szczecin,  w terminie do dnia 15 lipca 2016 roku. Odpis oferty musi być równocześnie złożony na powyższych zasadach na ręce Sędziego-komisarza, na adres: Sędzia-komisarz SSR Bartosz Przybył, Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie Wydział XII Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, sygn. akt: XII GUp 113/09. O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu oferty,

-       wpłacenie wadium w wysokości 160 000,00 złotych. Zapłata winna nastąpić przelewem na rachunek bankowy do dnia: 15 lipca 2016 roku

PKO Bank Polski SA O. Szczecin 20 1020 4795 0000 9102 0211 2167;

3.    Rozpatrywane będą tylko takie oferty, które zostaną złożone w formie pisemnej zarówno na ręce syndyka, jak i Sędziego-komisarza;

4.    Umowa sprzedaży zostanie zawarta w formie aktu notarialnego przed notariuszem wskazanym przez syndyka w ciągu 3 miesięcy od dnia posiedzenia w przedmiocie otwarcia ofert;

5.    Wszelkie koszy, opłaty i podatki związane z zawarciem umowy sprzedaży, jak również koszty wykreślenia hipotek widniejących w księdze wieczystej nieruchomości ponosi nabywca;

6.    Cena sprzedaży musi zostać w całości uiszczona najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży, bez dokonywania jakichkolwiek potrąceń czy rozkładania ceny na raty. Syndyk może wstrzymać się z podpisaniem umowy sprzedaży do czasu otrzymania z banku potwierdzenia wpływu ceny na rachunek bankowy. Zasada ta odnosi się zarówno do przedwstępnej umowy sprzedaży, warunkowej umowy sprzedaży, jak i umowy sprzedaży przenoszącej własność;

7.    Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta zostanie wybrana zaliczone będzie na poczet ceny. Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta nie zostanie wybrana, podlega zwrotowi zgodnie z postanowieniami Regulaminu Sprzedaży Przedsiębiorstwa;

8.    Zastrzega się prawo do unieważnienia przetargu bądź odstąpienia od niego bez podania przyczyn;

9.    Szczegółowe informacje o przetargu, można uzyskać w biurze syndyka: ul. Kopernika 8l pok. 2, 70-214 Szczecin, tel. (91) 469 49 19 i 603 552 868.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Fabryczna
Miasto: Police
Województwo: zachodniopomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone