strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Wrocławia-Śródmieścia Paulina Podgórska-Pawełka Kancelaria Komornicza we Wrocławiu
Nieruchomość Piłsudskiego Józefa 80/10
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-07-26
Godzina: 10:30:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość Piłsudskiego Józefa 80/10
Cena wywoławcza: 147 000,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1649/15
Opis:

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW WR1K/00071024/2

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu Paulina Podgórska-Pawełka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

26 lipca 2016 r. o godz. 10:30

 

w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu mającego siedzibę przy ul. Podwale 30 w sali nr 234, odbędzie się

 

pierwsza licytacja

 

nieruchomości należącej do dłużnika: (…),

położonej: 50-020 Wrocław, ul. Psudskiego Józefa 80/10,

dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydzi Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1K/00071024/2

Suma oszacowania wynosi 196 000,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 147 000,00 zł (słownie: sto czterdzieści siedem tysięcy złotych).

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 19.600,00zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy sześćset złotych).

Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kasie Kancelarii Komornika mieszczącej się we Wrocławiu ul. Plac Solny 16 (budynek Starej Giełdy) czynnej w dniach pn., śr., czw. godzinach 8-16, wt. w godzinach 8-17, pt. w godzinach 8-15 albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić tae na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddzi 1 we Wrocławiu

13 1020 5226 0000 6502 0371 0431 najźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawy oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 po uprzednim uzgodnieniu terminu z Komornikiem oraz przeglądać akta egzekucyjne do dnia 18.07.2016 r. w Kancelarii Komornika, od 19.07.2016 r. w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia Wydziału VIII Cywilnego przy ul. Podwale 30 we Wrocławiu. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozpordzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i uug, do których nie mazastosowania zwolnienia od podatku od towarów i uug (Dz.U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedy towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedy tych towarów. Faktu wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedą towarów

Zgodnie z art 23 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw z dni 25 czerwca 2015 r. ( Dz. U.2015.1045) uchylającym art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych ( Dz. U. z 2015 r. poz 626), zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2016 r. kupujący jest płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych ( PCC) nabytych w drodze sprzedaży w postępowaniu egzekucyjnym i upadłościowym.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornika pod numerem tel. (71) 337 54 54

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Józefa Piłsudskiego
Miasto: Wrocław
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone