strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
POTRONICS sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej
Sprzedaż przedsiębiorstwa
(inne - inne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-07-31
Godzina: 00:00:00
Przedmiot sprzedaży: Sprzedaż przedsiębiorstwa
Cena wywoławcza: 407 988,00
Forma sprzedaży: konkurs ofert
KM:
Opis:

 

 

Sygnatura akt XIV GUp 9/14

 

OGŁOSZENIE

 

Syndyk masy upadłości Potronics sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej zaprasza do składania ofert na sprzedaż przedsiębiorstwa „Potronics” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi w drodze konkursu ofert na następujących warunkach:

 

1.       Przedmiotem sprzedaży jest przedsiębiorstwo „POTRONICS” sp. z o.o.
w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi w całości (zwane dalej przedsiębiorstwem), w rozumieniu art. 55' k.c. z wyłączeniem: środków pieniężnych na rachunku bankowym
i w kasie przedsiębiorstwa oraz zobowiązań a także dwóch kontraktów na usługi serwisowe: umowy zawartej z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą
w Warszawie w dniu 26.11.2012 – nr 6939/0/993200/1/2012 oraz umowy zawartej
z Miejskimi Wodociągami i Kanalizacją w Bydgoszczy sp. z o.o. w dniu l .10.2013 nr
ZP-RZ/190/2013.

 

2.       W skład przedsiębiorstwa wchodzą w szczególności:

a) Ruchomości.

b) Inwestycja w toku w obcej nieruchomości na działce nr 315/1, w obrębie P-15,
w Łodzi przy ul. Minerskiej 19, objętej księgą wieczystą KW nr 
LD1M/00066382/5.

c) Prawa wynikające z umowy dzierżawy nieruchomości obejmującej działkę
gruntu nr 315/1, obręb P-15, o pow. 16 982 m2, uregulowanej w księdze
wieczystej KW nr LDlM/00066382/5 zawartej pomiędzy Potronics sp. z o.o.
a Miastem Łódź w dniu 31 lipca 2006 wraz z aneksami nr l i 2 z działającymi obecnie kortami tenisowymi.

d) Należności.

3. Cena wywoławcza przedsiębiorstwa „POTRONICS" Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi wynosi 407 988,00 zł.

4. Dotychczasowemu dzierżawcy przedsiębiorstwa przysługuje prawo pierwokupu.

5. Pisemne oferty w języku polskim w zamkniętych kopertach mogą być składane
w terminie do 31 lipca 2016 r. na adres: Syndyk masy upadłości „POTRONICS” Sp.
z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Łodzi, adwokat Barbara Petryniak-Sidowska Kancelaria Adwokacka 90-254 Łódź ul. Piramowicza 2 lok 12, z czytelnym napisem na kopercie

 „Oferta zakupu przedsiębiorstwa". Decyduje data doręczenia oferty na podany adres.

 6. Przystępujący do konkursu powinien, pod rygorem niedopuszczenia go do konkursu,  wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek bankowy POTRONICS sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej 94-304 Łódź, ul. Minerska 19 numer 24 1020 3408 0000 4702 0352 4295.

7. Uczestnikami konkursu mogą być krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.

8. Do podmiotów zagranicznych mają zastosowanie przepisy ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. Nr 167 z 2004 r., poz. 1758 z późn. zm.).

9. Konkurs prowadzi syndyk masy upadłości.

10. syndyk dokonuje otwarcia ofert i wybiera najkorzystniejszą z nich bądź ustala, że konkurs został zamknięty bez wyboru którejkolwiek z ofert.

11. otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się w Kancelarii Adwokackiej w Łodzi przy ul. Piramowicza 2 lok 12 w dniu 2 sierpnia 2016 r.

12. ogłoszenie oraz regulamin konkursu mogą być zmienione lub odwołane;

13. Konkurs może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert;

14. Rozpatrywane będą tylko te oferty, które wpłynęły na wskazany adres najpóźniej
w ostatnim dniu składania ofert;

15. uczestnik konkursu jest związany ofertą do upływu wyznaczonego przez syndyka

terminu zawarcia umowy;

16. wszelkie koszty zawarcia umowy sprzedaży obciążają nabywcę;

17. cena sprzedaży, pomniejszona o wpłacone wadium, powinna być wpłacona
i zaksięgowana na koncie masy upadłości najpóźniej w dniu zawarcia umowy;

18. regulamin konkursu zostanie wyłożony do wglądu w biurze syndyka
„Potronics” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, w kancelarii Adwokackiej w Łodzi przy ulicy Piramowicza 2 lok. 12 oraz na portalu internetowym.

19.     przedmiot przetargu można oglądać w po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
z Syndykiem kontakt nr Tel. 602 717 066.

         

Pobierz: Postanowienie sądu.pdf

 

Pobierz: Regulamin konkursu.docx

 

Pobierz: Uchwała Rady Miejskiej.pdf

 

Pobierz: Wycena przedsiębiorstwa,pdf

 

Pobierz: Wzór oferty.docx 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Łódź
Województwo: łódzkie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone