strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Obornikach Mieszko Cieślik
Działka zabudowana o pow. 133,69m2, działka niezabudowana o pow. 2400 m2, oraz lokal mieszkalny o pow. 51,09 m2.
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-08-17
Godzina: 11:35:00
Przedmiot sprzedaży: Działka zabudowana o pow. 133,69m2, działka niezabudowana o pow. 2400 m2, oraz lokal mieszkalny o pow. 51,09 m2.
Cena wywoławcza: 1 447,02
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 478/15, 163/16, 259/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJACH NIERUCHOMOŚCI

nr KW PO1O/00031305/7 oraz nr KW PO1O/00017944/4

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Obornikach Mieszko Cieślik, na podstawie art. 953 kpc, podaje do publicznej wiadomości, że w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach, mającego siedzibę przy ul. Piłsudskiego 57, w sali nr 3, w dniu

 

17 sierpnia 2016 r.

 

o godz. 11:55 odbędzie się DRUGA LICYTACJA

 

 

ułamkowej części (udział w wysokości 1/2) w nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, należącym do Dominika Pacholskiego, położonym w Dziewczej Strudze nr 19a, dla której Sąd Rejonowy w Obornikach IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1O/00031305/7.

Przedmiotowa nieruchomość stanowi działkę gruntu zabudowaną budynkiem 1-rodzinnym, mieszkalnym, w zabudowie wolnostojącej, o pow. 133,69 m2, parterowym, wybudowanym w latach 2007-2009, z użytkowym poddaszem, niepodpiwniczonym.

 

Suma oszacowania ułamkowej części nieruchomości wynosi 151 500,00 zł, zaś cena wywołania ww. prawa jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 101 000,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 15 150,00 zł w dniu poprzedzającym licytację.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo na rachunek bankowy komornika

Bank Gospodarki Żywnościowej SA 57 2030 0045 1110 0000 0217 6050.

Operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego jest dostępny w Kancelarii Komorniczej, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

w kancelarii mieszczącej się w Obornikach przy ul. Piłsudskiego 64

 

o godz. 12:30 odbędzie się PIERWSZA LICYTACJA

w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości

 

nieruchomości położonej w Kowanowie, gm. Oborniki, dla której Sąd Rejonowy w Obornikach IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1O/00017944/4.

Jest to nieruchomość gruntowa: działka niezabudowana nr 53 o pow. 2 400 m2, położona na terenie, dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Działka uzbrojona jest w wodę, kanalizację, elektryczność i gaz.

 

Suma oszacowania wynosi 93 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 69 750,00 zł.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, to jest 9 300,00 zł. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.

 

Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład masy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).

Licytacja odbywa się publicznie. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 867 2 kpc). Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Dziewcza Struga, Kowanów, Słomów
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone