strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Firma Handlowa 55 Ireneusz Buliński w upadłości likwidacyjnej
Sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład majątku upadłego Firma Handlowa 55
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-30
Godzina: 10:30:00
Przedmiot sprzedaży: Sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład majątku upadłego Firma Handlowa 55
Cena wywoławcza: 111 400,00
Forma sprzedaży: przetarg nieograniczony
KM:
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU

 

Syndyk Masy Upadłości upadłego Ireneusza Bulińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowa 55  Ireneusz Buliński  w upadłości likwidacyjnej

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład majątku upadłego

Sygn. akt VI GUp 29/16

 

 

Przedmiotem pierwszego przetargu jest sprzedaż własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 181 położonego w budynku nr 10 przy ul. Koszalińskiej w Słupsku, dla którego Sąd Rejonowy w Słupsku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/0007353/1.

 

I. w formie ofertowego przetargu pisemnego, nieograniczonego,

II. cena wywoławcza wynosi 111 400,00 zł (sto jedenaście tysięcy czterysta złotych) netto,

III. przy sprzedaży jeśli wystąpi podatek VAT zostanie on doliczony do zaoferowanej ceny sprzedaży,

IV. termin płatności ceny nabycia nie później jak do dnia sporządzania umowy sprzedaży,

V. warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1) złożenie pisemnej oferty na zakup ww. spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego zawierającej:

a) imię, nazwisko lub nazwę oferenta,

b) NIP, Regon, adres zamieszkania lub siedziby osoby prawnej,

c) aktualny wyciąg z rejestru (ewidencji) oferenta z uwidocznionymi nazwiskami osób reprezentujących, w przypadku działania pełnomocnika - dodatkowo uwierzytelnione notarialnie pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, a w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością udokumentowane spełnienie wymagań art. 230 ksh,

d) oferowaną cenę nabycia netto, nie niższą niż wskazana wyżej cena wywoławcza oraz sposób jej zapłaty,

e) dowód uiszczenia wadium,

g) oświadczenie oferenta, że:

-  zapoznał się z przedmiotem przetargu,

- uiści cenę nabycia poleceniem przelewu na konto sprzedawcy najpóźniej w dniu poprzedzającym datę zawarcia umowy kupna-sprzedaży,

- zobowiązuje się pokryć opłaty związane z przeniesieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego,

2) wpłacenie wadium w wysokości 10% wskazanej wyżej ceny wywoławczej netto, tj. kwoty 11 040,00 złotych (jedenaście tysięcy czterdzieści złotych) do dnia 23.09.2016 r. (data wpływu na konto), na konto: PKO BP S.A. I o. Słupsk nr 72 1020 4649 0000 7102 0191 0579, które zostanie zaliczone na poczet ceny w przypadku wybrania oferty i skutecznego zawarcia umowy kupna-sprzedaży lub ulegnie przepadkowi w przypadku nie przystąpienia do umowy w zakreślonym przez syndyka terminie. Wadium uczestników, których oferta nie zostanie wybrana zostanie zwrócone w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

VI. oferty należy składać w zaklejonych kopertach w Sądzie Rejonowym w Słupsku VI Wydział Gospodarczy, ul. Szarych Szeregów 13, 76-200 Słupsk do dnia 23 września 2016 r. do godziny 15:00, ze wskazaniem sygn. akt VI GUp 29/15 i dopiskiem "przetarg na zakup spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego Ireneusza Bulińskiego”. W przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty datą wpływu oferty jest data stempla pocztowego.

VII. w sprawie oględzin nieruchomości i szczegółowych informacji na temat przedmiotu przetargu można zwracać się do syndyka pod nr telefonu 502 01 85 93,

VIII. dopuszcza się możliwość zamknięcia przetargu bez wybrania oferty,

IX. otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.09.2016 r. o godz. 10:30, w sali nr 101  w budynku Sądu Rejonowego w Słupsku przy ul. Grodzkiej 6.

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Koszalińska
Miasto: Słupsk
Województwo: pomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone