strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Brzegu Maciej Kowalczyk
Nieruchomość gruntowa o pow. 0,15500 ha wraz z zabudowaniami
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-08
Godzina: 14:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa o pow. 0,15500 ha wraz z zabudowaniami
Cena wywoławcza: 73 612,50
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW OP1B/00015420/0

 

ICo 407//15

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Maciej Kowalczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

8 września 2016 r. o godz. 14:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. B. Chrobrego 31 w sali nr 58, odbędzie się

                                                          

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

Przedmiotem licytacji jest prawo własności nieruchomości gruntowej, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Brzegu prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1B/00015420/0, stanowiąca własność (…) w udziale po 1/2 oraz (…) w udziale po 1/2. Nieruchomość położona jest w Przylesiu 2, w gminie Olszanka - składa się z jednej działki nr 567/2 z arkusza mapy 2 obrębu 0955 Przylesie obejmującej użytki: B-0,0843 ha i RIVa-0,0657 ha łącznego obszaru 0,1500 ha. Na działce znajdują się zabudowania: budynek mieszkalny, o powierzchni użytkowej 260 m2 oraz połączony z nim budynek niemieszkalny, o przeznaczeniu garażowym. W księdze wieczystej figuruje niezgodność między stanem prawnym nieruchomości wpisanym a rzeczywistym stanem prawnym. Dłużnicy są wpisani jako współwłaściciele na zasadzie wspólności majątkowej małżeńskiej.

Suma oszacowania całej nieruchomości wynosi 196 300,00 zł.

Wartość rynkowa udziału, należącego do Sylwestra Kamińskiego w 1/2 części przedmiotowej nieruchomości wynosi 98 150,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 73 612,50 zł.

Wartość rynkowa udziału, należącego do Moniki Kamińskiej w 1/2 części przedmiotowej nieruchomości wynosi 98 150,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 73 612,50 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania całej nieruchomości 19 630,00 zł.

Rękojmię należy wpłacić gotówką w kasie kancelarii Komornika lub uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Opolu  

37 1020 3668 0000 5102 0094 4132

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać komornikowi przed licytacją. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 11:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać w Kancelarii Komorniczej w Brzegu ul. B. Chrobrego 33 w Brzegu odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Przylesie
Województwo: opolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone