strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Agnieszka Anna Kicińska w upadlości likwidacyjnej
Budynek mieszkalny o pow. 91,21 m2 oraz działka gruntu o pow. 472 m2
(nieruchomości - budynki mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-08-04
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Budynek mieszkalny o pow. 91,21 m2 oraz działka gruntu o pow. 472 m2
Cena wywoławcza: 46 490,00
Forma sprzedaży: przetarg nieograniczony
KM:
Opis:

 

 

 

Syndyk Masy Upadłości

Agnieszki Kicińskiej

tel. 606 236 293, E-Mail: syndyk.sowirka@wp.pl

ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż:

 

prawa własności budynku mieszkalnego o powierzchni użytkowej 91,21 m2, działka gruntu

o powierzchni 472 m2, położonego w Marcinkowicach 55, gm. Tuczno dla której Sąd Rejonowy w Wałczu prowadzi Księgę Wieczystą nr KO1W/000032879/9 oraz działki rolnej (ogródek) opisanej w KW nr KO1W/00037881/1.

 

 Cena wywoławcza 46 490,00 zł, zwolnione z podatku VAT.

 

Pisemne oferty zawierające:

  • imię i nazwisko, lub nazwę oferenta,
  • nip, pesel, adres i telefon kontaktowy,
  • proponowaną cenę nabycia nie niższą od ceny wywoławczej, termin i formę zapłaty,
  • dowód wpłacenia wadium;

należy składać w zaklejonych kopertach w Sądzie Rejonowym w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, ul. Gen. Wł. Andersa 34, do dnia 03.08.2016 r. do godziny 15:00 ze wskazaniem sygn. akt VII GUp 23/16„of” z dopiskiem "Przetarg na zakup nieruchomości Agnieszki Kicińskiej w upadłości”. W przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty, datą wpływu oferty jest data stempla pocztowego.

Do oferty należy dołączyć:

  • oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i stanem technicznym przedmiotu sprzedaży,
  • zobowiązanie do pokrycia opłat związanych z przeniesieniem prawa własności,
  • oferta winna być sporządzona w języku polskim, bądź przetłumaczona przez tłumacza przysięgłego.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 5 000,00 zł, na rachunek: Agnieszki Kicińskiej w upadłości prowadzony przez BS Człuchów nr 21 9326 0006 0042 9625 3000 0010 w terminie do dnia 03.08.2016 r., które zostanie  zaliczone na poczet ceny w przypadku wybrania oferty i skutecznego zawarcia umowy sprzedaży przedmiotu przetargu lub ulegnie przepadkowi w przypadku nie przystąpienia do umowy w określonym przez syndyka terminie. Wadium uczestników, których oferta nie zostanie wybrana zostanie zwrócona w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Rozpatrzenie ofert i ustalenie nabywcy nastąpi w dniu 04.08.2016 r. o godz. 10:00 w siedzibie Sądu Rejonowego VII Wydział Gospodarczy, ul. Andersa 34, 75-950 Koszalin, sala numer 17. O wyniku rozpatrzenia ofert wszyscy oferenci zostaną powiadomieni.

Zastrzega się prawo negocjacji z oferentami, ustalenia nabywcy w wyniku dodatkowo przeprowadzonej licytacji, względnie pozostawienia przetargu bez rozstrzygnięcia.

Syndyk zastrzega sobie prawo przepadku wadium na rzecz masy upadłości w przypadku uchylenia się oferenta od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży przedmiotu przetargu.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Marcinkowice
Województwo: pomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone