strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Pruszkowie Sebastian Dulko
Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. 155,05 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-26
Godzina: 15:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. 155,05 m2
Cena wywoławcza: 224 037,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 40/08
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW WA1P/00014146/3

sygn. akt Km 40/08

dotyczy sygn. akt I Co 1053/16

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Sebastian Dulko na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

26 września 2016 r. o godz. 15:00

 

w sali nr V w budynku Sądu Rejonowego w Pruszkowie przy ul. Kraszewskiego 22, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni 155,05 m2, położonej w miejscowości Komorów (gm. Michałowice) przy ul. Akacjowa, 05-806 Komorów, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1P/00014146/3 - stanowiącej własność dłużnika: (…).

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 750 539,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć złotych), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 224 037,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia cztery tysiące trzydzieści siedem złotych). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 75 053,90 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt trzy złote dziewięćdziesiąt groszy).

Rękojmię należy złożyć na konto komornika w:

Bank Polska Kasa Opieki SA O. Piastów nr 31 1240 6407 1111 0000 5098 3483.

Zgodnie z art. 962 § 1 k.p.c. rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie, przy ul. Kraszewskiego 22 w pok. Sekretariacie I Wydziału Cywilnego w godzinach pracy Sekretariatu, a także w Kancelarii Komornika Sądowego, w każdą środę od godz. 9:00 do godz. 17:00.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 305 § 1 kodeksu karnego kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Akacjowa
Miasto: Komorów
Województwo: mazowieckie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone