strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie Aleksandra Korczyk
Działka o pow. 1,6717 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym i gospodarczym
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-08-12
Godzina: 14:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działka o pow. 1,6717 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym i gospodarczym
Cena wywoławcza: 305 415,75
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 108/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Kancelaria Komornicza w Krakowie Aleksandra Korczyk zawiadamia na podstawie art. 953 kpc, że w dniu

 

12 sierpnia 2016 r. o godz. 14:00

 

w VI Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie w sali nr B-133 (wejście od ulicy Przy Rondzie 7),  odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Cianowice przy ulicy Marianów 3 (dawniej nieruchomość była oznaczona jako Cianowice 232), gmina Skała, powiat krakowski, działka gruntu nr 117/2, obręb ewidencyjny 0002 Cianowice, o pow. 1,6717 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym. Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Skale księga wieczysta oznaczona nr KW KR2P/00020343/4. Nieruchomość przeznaczona jest na cele mieszkalne, usługowe oraz rolne.

 

Własność nieruchomości przysługuje: (…).

Dłużnik: (…).

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 407 221,00 zł (słownie: czterysta siedem tysięcy dwieście dwadzieścia jeden złotych).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 305 415,75 zł (słownie: trzysta pięć tysięcy czterysta piętnaście złotych i siedemdziesiąt pięć groszy).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 40 722,10 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację na rachunek bankowy komornika nr

14 1540 1115 2083 9154 1204 0001 Bank Ochrony Środowiska SA O. w Krakowie

(przy czym liczy się chwila wpływu kwoty na rachunek komornika) albo w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

W tytule przelewu należy zaznaczyć, że wpłata jest dokonywana na poczet rękojmi oraz podać imię i nazwisko wpłacającego. Możliwe jest także wpłacanie rękojmi w gotówce w Kancelarii Komorniczej Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Aleksandry Korczyk mieszczącej się w Krakowie przy ul. Kieleckiej 2/12 (II piętro budynku ARPIS) najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację, tj. 11 sierpnia 2016 r. Kancelaria jest czynna od poniedziałku do wtorku oraz od czwartku do piątku w godzinach od 9:30 do 15:30, w środy kancelaria jest czynna od godz. 9:30 do 17:00.

Nieruchomość można oglądać w terminie od 1 sierpnia 2016 roku do dnia 11 sierpnia 2016 roku, po wcześniejszym uzgodnieniu godziny z komornikiem sądowym, zaś elaborat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie w okresie trzech dni przed licytacją (sygn. akt sądowych VI Co 1908/14/S).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości (udziału w nieruchomości) lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Marianów
Miasto: Cianowice
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone