strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Grupa Hoteli WAM Sp. z o.o.
Postępowanie przetargowe w przedmiocie najemcy pomieszczeń restauracyjnych o łącznej pow. 390,90 m2
(inne - inne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-08-05
Godzina: 00:00:00
Przedmiot sprzedaży: Postępowanie przetargowe w przedmiocie najemcy pomieszczeń restauracyjnych o łącznej pow. 390,90 m2
Cena wywoławcza: 10 000,00
Forma sprzedaży: Przetarg ofertowy
KM:
Opis:

 

 

Grupa Hoteli WAM Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. św. Gertrudy 26-29, 31-048 Kraków, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym w przedmiocie wyłonienia najemcy pomieszczeń restauracyjnych zlokalizowanych w hotelu Belwederski w Warszawie.

 

Lokal o charakterze gastronomicznym przeznaczony do wynajęcia, o łącznej powierzchni użytkowej 390,90 m2 znajduje się na terenie Hotelu Belwederski kategorii trzygwiazdkowej (***) położonego w Warszawie przy ul. Sulkiewicza 11. Dla ww. nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o nr WA4M/00032923/4. Przedmiot najmu wykorzystywany będzie na działalność gastronomiczną. Działalność w lokalu może być prowadzona od dnia 01.11.2016 r.

 

Warunkiem przystąpienia do postępowania jest wpłacenie przez oferenta wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) na nr konta podany w Warunkach Przetargu lub w kasie Spółki oraz dołączenie do oferty potwierdzenia wpłaty. Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, zalicza się na poczet ceny najmu, a pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone w wartości nominalnej na wskazane konto w terminie do 3 dni od dnia rozstrzygnięcia postępowania. Unieważnienie przetargu lub zamknięcie bez wybrania którejkolwiek z ofert nie daje prawa do naliczania odsetek od wpłaconego wadium. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy przedwstępnej. W przypadku złożenia przez oferentów ofert równorzędnych Grupa Hoteli WAM Sp. z o.o. może przeprowadzić rokowania w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

Oferty powinny być składane osobiście, za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej, w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Przedmiot postępowania przetargowego GASTRONOMIA – Hotel Belwederski Warszawa, nie otwierać przed  05.08.2016 r.”. Oferty będą przyjmowane przez Zespół ds. Obsługi Zarządu i Rady Nadzorczej Grupy Hoteli WAM Sp. z o.o. pod adresem: 31-048 Kraków, ul. Św. Gertrudy 26-29, nr pokoju 300A. Oferty można składać do dnia 04.08.2016 r. do godz. 15:00 (liczy się data wpływu oferty do siedziby Spółki).

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone zgodnie ze Specyfikacją i Warunkami Przetargu, które są dostępne w siedzibie Zamawiającego lub na stronie internetowej www.hotelewam.pl (zakładka Aktualności). Przed przystąpieniem do przetargu należy bezwzględnie zapoznać się z pełną treścią ogłoszenia o przetargu umieszczoną na stronie internetowej Spółki.

Istnieje możliwość odbycia wizji lokalu użytkowego, po wcześniejszym ustaleniu terminu z Panią Ewą Jelonek - Dyrektor Hotelu Belwederski pod nr telefonu: 603 374 300.

 

Kryterium wyboru ofert: oferowana cena najmu lokalu netto – 80%, oferowana wysokość wynagrodzenia dodatkowego - 20%.

Wymagana stawka minimalna to: 71,00 zł/m2 netto/miesiąc  (słownie: siedemdziesiąt jeden złotych 00/100 za m2). 

 

Grupa Hoteli WAM Sp. z o.o. w Krakowie zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, zmiany zasad, unieważnienia przetargu, odstąpienia od niego lub uznania, że przetarg nie dał rezultatu bez podania przyczyn. Grupa Hoteli WAM Sp. z o.o. w Krakowie zastrzega sobie prawo odwołania lub zmiany Warunków Przetargu oraz Ogłoszenia.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Sulkiewicza
Miasto: Warszawa
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone