strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Przemysław Rak
Udział w działce o pow. 794,00 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-08-24
Godzina: 08:30:00
Przedmiot sprzedaży: Udział w działce o pow. 794,00 m2
Cena wywoławcza: 2 010 452,45
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 198/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Przemysław Rak zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

24 sierpnia 2016 r. o godz. 8:30

 

w sali B-103 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci: udział nr 3 wielkości 1377/1600 w nieruchomości gruntowej obejmującej działkę nr 109 o powierzchni 794,00 m2, obręb ewidencyjny nr 60 zabudowanej budynkiem mieszkalnym przy ulicy Karmelickiej nr 29 w Krakowie, dla której Wydział IV Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie prowadzi Księgę Wieczystą o numerze: KR1P/00129063/4. Własność dłużnika: (…).

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 2 680 603,27 zł brutto (w tym 203 313,27 zł VAT-u). Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 2 010 452,45 zł brutto. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania brutto nieruchomości, tj. kwotę 268 060,32 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćdziesiąt złotych i trzydzieści dwa grosze) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce w kancelarii komornika, na rachunek bankowy komornika Deutsche Bank Polska SA 46 1910 1048 2110 2805 1196 0001 lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika

sposób. Nieruchomość można oglądać w dniu 17.08.2016 r. godz. 12:30-14:00. W związku z wielkością nieruchomości oraz faktem częściowego jej użytkowania przez osoby trzecie proszę o punktualne przybycie na oględziny na godz. 12:30 gdyż oględziny będą prowadzone po kolejnych lokalach bez możliwości powrotu do już okazanych lokali. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika, przy ul. Bandurskiego 8/2 w Krakowie. Przy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości wystawiona będzie faktura VAT o zróżnicowanych stawkach podatku dla poszczególnych lokali wchodzących w jej skład (informacje dotyczące zastosowanych stawek podatkowych można uzyskać w kancelarii Komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Karmelicka
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone