strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Maciej Sadyś
Niezabudowana nieruchomość
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-01
Godzina: 15:00:00
Przedmiot sprzedaży: Niezabudowana nieruchomość
Cena wywoławcza: 20 350,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 1490/12
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Maciej Sadyś zawiadamia, że na podstawie art. 10131§ 1, 10136 oraz art. 867 k.p.c. w dniu

 

1 września 2016 r. o godz. 15:00

 

w Kancelarii Komornika w Nowym Targu przy ul. Rynek 18 odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ

prowadzona w trybie uproszczonym

 

Nieruchomość gruntowa położona jest w miejscowości Kluszkowce, gm. Czorsztyn, powiat nowotarski, woj. małopolskie, posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Targu o numerze KW NS1T/00120627/2, składa się z działki ewidencyjnej nr 2155 o łącznej powierzchni 0,6977 ha (6 977 m2), stanowi własność dłużnika: (…).

 

Działka gruntu położona jest w peryferyjnej strefie miejscowości Kluszkowce, w odległości ok. 3 km od centrum wsi, 4,5 od siedziby UG Czorsztyn z siedzibą w Maniowach. Dojazd do gruntu (z drogi Maniowy – Czorsztyn) najpierw ul. Turystyczną ok. 1 km, następnie ul. Przedszkolaków (800 m) i dalej drogą polną nieutwardzoną ok. 1 km. Grunty sąsiadujące są również przeznaczone do rolniczego zagospodarowania. Obecnie zagospodarowanie gruntu to łąka i pastwisko, w części zakrzaczone (ok. 20%). Działka o walorach widokowych – na Zalew Czorsztyński. Działka o kształcie wydłużonego prostokąta (o przybliżonych wymiarach: 450 x 15,5 m) ułożonego na kierunku wschód-północny zachód. Uzbrojenia na terenie działki bądź w najbliższym sąsiedztwie brak. Grunt nieogrodzony. Działka położona jest w terenie nachylonym w kierunku Zalewu Czorsztyńskiego. Brak powierzchniowych efektów wodnych. W bezpośrednim sąsiedztwie cieków brak.

Według Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czorsztyn dla sołectwa Kluszkowce - zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Nr XVII/147/2012 z dnia 15.06.2012 r. opublikowaną w Dz. U. woj. małopolskiego poz. 3584 z dnia 20.07.2014 r. – wyceniany grunt położony w Kluszkowcach znajduje się w terenie o symbolu „55.1.R” - „tereny rolnictwa i obsługi rolnictwa”:

1. Przeznaczenie podstawowe: tereny rolne.

2. Przeznaczenie dopuszczalne: obiekty i urządzenia obsługi rolnictwa, zachowanie istniejącej zabudowy zagrodowej (siedliskowej), zabudowa pasterska (szałasy), drogi rolnicze lub wewnętrzne, urządzenia infrastruktury technicznej.

W wypisie z rejestru gruntów dz. nr 2155 zapisana jest jako użytek „RV i RVI”.

Licytacja nieruchomości zostanie przeprowadzona stosownie do treści art. 10136 kpc, na zasadach obowiązujących przy przeprowadzeniu licytacji w egzekucji z ruchomości.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 40 700,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji 1/2 wartości oszacowania, tj. kwotę: 20 350,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 4 070,00 zł, tj. 10% ceny oszacowania nieruchomości przed przystąpieniem do przetargu w kancelarii Komornika w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub dokonać wpłaty na konto bankowe Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu nr

56 1020 3466 0000 9102 0034 7328

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. 1 w Nowym Targu

podając cel wpłaty i sygnaturę akt sprawy. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana.

Stosownie do treści art. 871 kpc nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, w kancelarii komornika do wglądu znajduje się operat szacunkowy sporządzony przez biegłego sądowego, sprawa jest ponadto prowadzona w Sądzie Rejonowym w Nowym Targu pod sygnaturą I Co 124/13.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Kluszkowce
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone