strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Braniewie Marek Karpiński Kancelaria Komornicza w Braniewie
Działka o pow. 0,9982 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-27
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działka o pow. 0,9982 ha
Cena wywoławcza: 1 140 750,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 574/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW EL1B/00019754/6

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Braniewie Marek Karpiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

27 września 2016 r.  o godz. 11:00

 

w Sądzie Rejonowym w Braniewie I Wydział Cywilny, 14-500 Braniewo, ul. Sądowa 1, sala VI, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

wieczystego użytkowania nieruchomości należącej do dłużnika: (…),

położonej: 14-500 Braniewo, ul. Królewiecka 74, 

dla której Sąd Rejonowy w Braniewie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1B/00019754/6.

Opis nieruchomości: działka gruntu nr 4/2 o pow. 0,9982 ha zaklasyfikowana jako Bi zurbanizowane tereny inne. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Braniewa widnieje jako tereny proponowane do rozwoju funkcji produkcyjno-usługowo-składowej. Działka bezpośrednio przylegająca do drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej, która to droga prowadzi w kierunku przejścia granicznego w Gronowie (4 km). Działka bezpośrednio sąsiaduje z przejazdem kolejowym. Na działce znajdują się budynki: o funkcji biurowej o pow. użytkowej 126 m2, o funkcji innej niemieszkalnej o pow. użytkowej 12 m2 oraz budynek garażu, dla którego brak jest kartoteki budynków.

Suma oszacowania wynosi 1 521 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 140 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 152 100,00. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA O. Elbląg 50 1020 1752 0000 0002 0006 7447

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii Komornika Sądowego w Braniewie przy ul. Morskiej 21 B odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów  wraz z mapka z akt postępowania egzekucyjnego, a na 3 dni przed terminem licytacji wolno przeglądać ww. dokumenty w Sekretariacie Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Braniewie ul. Sądowa 1 pod sygnaturą akt I Co 575/13.  

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Królewiecka
Miasto: Braniewo
Województwo: warmińsko-mazurskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone