strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
VITAN-GROUP sp. z o.o. w upadłości likwid.
Sprzedaż przedsiębiorstwa upadłej spółki- syndyk Vitan-group
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-09
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Sprzedaż przedsiębiorstwa upadłej spółki- syndyk Vitan-group
Cena wywoławcza: 0,00
Forma sprzedaży: Przetarg ofertowy
KM:
Opis:

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

Syndyk masy upadłości VITAN GROUP sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Kaliszu, ul. Wrocławska 48 zaprasza do składania, w drodze przetargu, ofert nabycia przedsiębiorstwa upadłej spółki  „VITAN GROUP” sp. z o.o. w Kaliszu, w rozumieniu  art. 55¹ KC z  wyłączeniem środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym oraz dokumentacji upadłej spółki.

 

1. Cena wywoławcza wynosi 598 715,00 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset piętnaście złotych).

2. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty w terminie do dnia 09.09.2016 r. godz. 9:00, przy czym ofertę należy złożyć w zamkniętej  kopercie z dopiskiem: „Oferta przetargowa” (umieszczonej pod adresem Sędziego-komisarza, Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, ul. Asnyka 56a, 62-800 Kalisz).

O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu oferty na ww. adres.

Przystępujący do przetargu powinni, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu, wpłacić przed datą złożenia oferty, tj. do dnia 7.09.2016 r. wadium w kwocie 50 000,00 zł na konto upadłego Vitan Group sp. z o.o.  w:

Banku PKO BP SA 49 1020 2212 0000 5602 0364 5280.

3.  W ofercie należy podać:

- dokładne dane oferenta,

- oferowaną cenę wyrażoną kwotowo i jednoznacznie, poprzez jej wyrażenie liczbowo oraz słownie.

4.  Do oferty należy dołączyć:

- dokument, z którego będzie wynikać uprawnienie osoby lub osób podpisanych pod ofertą do reprezentacji oferenta,

- dowód uiszczenia wadium oraz nr konta bankowego, na które należy przelać wadium w przypadku nie przyjęcia oferty,

- oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym, faktycznym i technicznym przedsiębiorstwa,

- oświadczenie o zapoznaniu się i przyjęciu warunków przetargu bez zastrzeżeń,

- oświadczenie zobowiązujące do pokrycia przez oferenta wszelkich opłat związanych z kupnem przedsiębiorstwa.

 5.  Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się na posiedzeniu jawnym w dniu 9.09.2016 r. o   godz. 10:00, sala nr 11 w Sądzie Rejonowym Wydział V Gospodarczy w Kaliszu, ul. Asnyka 56a.

 6.  Przetarg prowadzi syndyk masy upadłości pod nadzorem Sędziego-komisarza.

 7.  Syndyk dokonuje otwarcia ofert i wybiera najkorzystniejszą z nich bądź ustala, że przetarg nie przyniósł rezultatu z braku ofert albo z powodu niewybrania którejkolwiek z ofert.

 8. Wybrana oferta jest prawnie skuteczna po zatwierdzeniu jej wyboru przez Sędziego-  komisarza.

 9.  Ogłoszenie oraz warunki przetargu mogą być zmienione.

10. Przetarg może być zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert, bądź unieważniony albo odwołany bez podania przyczyny.

11. Przetarg nie dochodzi do skutku w razie niezgłoszenia oferty spełniającej warunki, o których mowa w pkt. 1-6.

12. Wadium wniesione przez oferentów, których oferta nie została wybrana, podlega zwrotowi w terminie 7 dni od dnia zatwierdzenia oferty przez sędziego komisarza, przelewem na rachunek bankowy podany w ofercie. Za datę zwrotu wadium uważa się datę stempla bankowego na poleceniu przelewu.

13. Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została wybrana podlega zaliczeniu na cenę nabycia. Wadium to przepada w razie nie zawarcia umowy sprzedaży z winy oferenta lub nie zawarcia umowy przez oferenta w terminie określonym przez syndyka zgodnie z treścią pkt. 16.

14. Syndyk i wybrany oferent zawrą umowę kupna-sprzedaży przedsiębiorstwa w terminie dwóch miesięcy od dnia powiadomienia oferenta o zatwierdzeniu wyboru jego oferty przez Sędziego komisarza, w terminie i miejscu ustalonym przez syndyka. 

15. Oferta, która nie została wybrana przestaje wiązać.

16. Cena nabycia zostanie zapłacona przez oferenta przelewem  na wskazane przez syndyka konto w całości, najpóźniej do dnia zawarcia umowy kupna-sprzedaży, bez możliwości dokonywania jakichkolwiek  potrąceń oraz rozkładania ceny na raty.

17. Ze stanem przedsiębiorstwa można zapoznać się w terminie składania ofert w sekretariacie Sądu Rejonowego Wydział V Gospodarczy Sekcja Upadłościowo-Naprawcza w Kaliszu, ul. Asnyka 56a pokój nr 100, lub u syndyka nr tel. 609 800 412. 

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto:
Województwo: kujawsko-pomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone